Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:86 (2015-2016)
Innlevert: 21.10.2015
Sendt: 21.10.2015
Besvart: 27.10.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Digitalisering av straffesakskjeden kan være svært ressursbesparende både for politi og domstoler ved gjennomføring av hovedforhandlinger. Løsninger har blitt utredet, og det er et sterkt ønske fra både påtalemyndigheten og domstolene om at det kan iverksettes raskt. I enkelte politidistrikt har man kommet langt, men det viser seg at domstolene ikke har tilstrekkelig utstyr.
Når har statsråden ambisjon om at dette kan iverksettes?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det gjøres mye viktig arbeid innenfor IKT-utvikling og digitalisering i domstolene i dag. Dersom regjeringens forslag for statsbudsjettet 2016 vedtas vil domstolene totalt ha fått en bevilgning på 110 mill. kroner siden 2014 til utviklingen av nye saksbehandlingsløsninger og digitale samhandlingsløsninger.
IKT-utviklingen som foregår i domstolene i dag er et viktig ledd i moderniseringen av domstolene og den erfaring man nå er i ferd med å samle er avgjørende for at domstolene skal kunne bli fulldigitale i nær fremtid. Det er flere prøveprosjekter for å forsøke å finne gode og effektive digitale arbeidsmåter i domstolene. Dette gjelder i så vel straffesaker som sivile saker, for både dommere og rettens kontakt med andre aktører. Større straffesaker med omfattende bevismateriale, gjennomføres allerede i stor grad digitalt, blant annet Acta-saken er et eksempel på dette.
Regjeringen vil ta stilling til ytterligere satsinger knyttet til moderniseringen og digitaliseringen av domstolene når statsbudsjettet for 2017 skal behandles.
For øvrig er det Domstoladministrasjonen som foretar de nødvendige prioriteringer innenfor domstolene når annet ikke fastsettes gjennom Stortingets budsjettbehandling. Justis- og beredskapsdepartementet har ingen alminnelig instruksjonsmyndighet over domstolene i administrative spørsmål og kan derfor ikke styre hvordan domstolenes ressurser skal brukes. Regjeringen har tillit til at Domstoladministrasjonen prioriterer domstolenes ressurser på en god måte.