Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:88 (2015-2016)
Innlevert: 21.10.2015
Sendt: 21.10.2015
Besvart: 27.10.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Vil statsråden ta initiativ til en endring av kommunelova for å presisere at kommunerådet i parlamentarisk styrte kommuner skal benevnes som "kommuneråd" eller "byråd" og at fylkesrådet i parlamentarisk styrte fylkeskommuner skal benevnes som "fylkesråd"?

Begrunnelse

For å gjøre det enklest mulig for innbyggerne å forstå og kunne engasjere seg i politiske prosesser er det viktig med en mest mulig presis og konsekvent navnsetting av de kommunale organer. Kommunestyre, fylkesting, byråd og fylkesråd er eksempler på slike innarbeidede navn på kommunale og fylkeskommunale organer.
I Oslo har det nye flertallet ønsket å endre navn på byrådet til "byregjering". Regjering brukes om den øverste utøvende myndighet i et land. Det finnes ingen tradisjon i Norge for å bruke begrepet om de kommunale organer. Dette er egnet til å skape et inntrykk av at det er et kommunalt organ som har makt og myndighet utover det som tradisjonelt ligger til kommunale styringsorganer. Det er uheldig.
Siden endring av begrepet ikke har noe materielt innhold må det være et uttrykk for forfengelighet. Behovet for dette må veies opp mot den uklarhet som denne språklige nyvinningen skaper.
Dette kan løses ved å foreslå et nytt punkt i kommunelova § 18 punkt 2 som slår fast at kommunerådet skal benevnes kommuneråd eller byråd og fylkesrådet skal benevnes fylkesråd.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Sommeren 2013 ble det nedsatt et utvalg (kommunelovutvalget) som jobber med en fullstendig og helhetlig gjennomgang av kommuneloven. En del av mandatet er å gjennomgå den parlamentariske modellen som styringsmodell for kommunene og fylkeskommunene.
Etter planen skal utvalget overlevere sin utredning til meg før påske neste år. Utvalgets utredning vil deretter bli sendt på høring. Jeg mener at det er mest hensiktsmessig å avvente utvalgets forslag, og ikke iverksette et eget lovprosjekt om begrepsbruken i parlamentariske styrte kommuner og fylkeskommuner.