Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:90 (2015-2016)
Innlevert: 21.10.2015
Sendt: 21.10.2015
Besvart: 30.10.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Kan arbeids- og sosialministeren garantere at foreldre med ME-syke barn etter endringene i pleiepengeordningen får innvilget rett på pleiepenger, og når kan foreldre av alvorlig syke ME-barn som Birgitte regne med at endringer i NAVs ordning med pleiepenger også inkluderer dem?

Begrunnelse

Mange foreldre med ME-syke barn opplever å få avslag på pleiepenger fra NAV.
Mange av disse har likedan historiefortelling som Birgitte fra Trondheim. Hun har ikke vært på skolen på 5 år og har det siste 1,5 år vært sengeliggende. Hun trenger bistand til alle gjøremål og tilsyn i 24 timer. Pr. dags dato er det ingen medisiner som kan hjelpe.
Hennes mor søkte 01.11.2014 om pleiepenger, men fikk avslag i mars 2015 med begrunnelse i folketrygdlovens § 9-10 og 9-11. Nav finner ikke tilstanden livstruende, eller av alvorlig nok karakter slik at § 9-11 kan anvendes.
Alvorlighetskravet er meget strengt og ME er en diagnose som normalt ikke omfattes av bestemmelsen.
Dette til tross for at barnet på grunn av sykdommen har behov for svært tett oppfølging, hjelp og tilrettelegging av både foreldre og hjelpeapparat.
Jeg vil gi statsråden ros for å ha signalisert, og også sendt på høring, forslag til endringer i ordningen om pleiepenger.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Jeg har nylig sendt på høring forslag til ny pleiepengeordning i forbindelse med syke barn. I forslaget lemper regjeringen på dagens strenge krav til livstruende eller svært alvorlig sykdom for rett til pleiepenger etter folketrygdloven § 9-11. Vi foreslår at det skal være tilstrekkelig at barnet er sykt, det vil si at sykdommen i seg selv ikke må være livstruende eller svært alvorlig, men at det må være behov for kontinuerlig tilsyn og pleie for rett til pleiepenger.
Stortingsrepresentanten spør som jeg kan garantere at foreldre til ME-syke barn vil få pleiepenger etter ny modell. Det kan jeg selvsagt ikke. Det skyldes at det ikke bare er vilkår knyttet til barnets sykdom og behovet for kontinuerlig tilsyn og pleie som må være oppfylt for rett til pleiepenger, men også vilkår knyttet til foreldre. Dette dreier seg om medlemskap i trygden, forutgående yrkesaktivitet og arbeidsinntekt osv. Her viderefører vi gjeldende rett. Men selv om jeg ikke kan gi noen garantier, vil forslaget til ny pleiepengeordning føre til at flere barn med alvorlige sykdommer vil fylle kriteriene for rett til pleiepenger enn med dagens ordning.
Forslag til ny pleiepengeordning har høringsfrist 15. desember 2015, og Regjeringen tar deretter sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget så raskt som mulig. Det er derfor på nåværende tidspunkt ikke mulig å si noe om når ny ordning kan tre i kraft.