Skriftlig spørsmål fra Anna Ljunggren (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:99 (2015-2016)
Innlevert: 22.10.2015
Sendt: 23.10.2015
Besvart: 30.10.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Anna Ljunggren (A)

Spørsmål

Anna Ljunggren (A): Hvordan stiller statsråden seg til at selskap gjør endringer som påvirker basestruktur i etterkant av politisk behandling av PUD?

Begrunnelse

I Prop. 97 S (2012–2013) Utbygging og drift av Aasta Hansteen-feltet står det: Helikoptertransporten av personell vil foregå fra Brønnøysund og forsyningsbasen vil bli lokalisert til Sandnessjøen. Utbyggingen vil bidra til å styrke det petroleumsrettede næringslivet på Helgelandskysten.
I Stortingets behandling av proposisjonen stiller en samlet komite seg bak dette.
Tidligere denne uken ble det kjent at Statoil vurderer å fjerne SAR- funksjonen (søk og redningshelikopter) i Brønnøysund.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Operatørens plan for helikoptertransport av personell og bruk av forsyningsbase er ikke endret siden plan for utbygging og drift (PUD) for Aasta Hansteen ble myndighetsbehandlet.
Etter at en plan for utbygging og drift (PUD) er godkjent, skal departementet underrettes om og godkjenne "vesentlige avvik eller endringer av forutsetningene for fremlagt eller godkjent plan og vesentlige endringer av innretningene", jf. petroleumsloven § 4-2 syvende ledd. Departementet avgjør om en endring er vesentlig etter en konkret vurdering i den enkelte sak. Rettighetshaverne har en viss frihet til å gjøre endringer på driftsopplegget eller innretningene, da det bare er de vesentlige endringene som etter loven krever departementets godkjennelse.
Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel er underlagt strenge krav til sikkerhet og beredskap. Spørsmålet om SAR-kapasiteten er tilstrekkelig i området vil bli behandlet av Petroleumstilsynet i forbindelse med samtykke til oppstart av produksjon for Aasta Hansteen. En eventuell endring vedrørende planlagt SAR-helikopter i Brønnøysund er ikke et tiltak av en slik karakter at det krever Olje- og energidepartementets godkjennelse.