Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:102 (2015-2016)
Innlevert: 23.10.2015
Sendt: 23.10.2015
Besvart: 29.10.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hvorfor forholder ikke miljømyndighetene seg til de alternativene som var besluttet utredet i forslaget til marin verneplan for Lopphavet?

Begrunnelse

Da arbeidet med marin verneplan for Lopphavet ble startet opp, ble det besluttet at man skulle konsekvensutrede et «0-alternativ» og et «fjordalternativ». I forslaget til marin verneplan for Lopphavet slik den er framlagt av Fylkesmannen i Finnmark er det imidlertid foreslått helt andre vernegrenser, og et langt mer omfattende areal enn i de før omtalte alternativene.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Utredningsområdet som er kartfestet i oppstartsmeldingen fra 2009 for arbeidet med det marine verneområdet Lopphavet utgjør fortsatt de ytre rammene for arbeidet. Konsekvensutredning for området ble utført i 2010, og omfatter to avgrensningsalternativer og et såkalt nullalternativ.
De to avgrensningsalternativene som er utredet er 1) utredningsområdet som er kartfestet i oppstartsmeldingen og 2) avgrensning av utredningsområdet til kun å gjelde området utenfor den såkalte fjordlinjen. I tillegg er det utredet et nullalternativ, i dette tilfellet en beskrivelse av forventet utvikling i utredningsområdet dersom vern ikke gjennomføres.
Fylkesmannen i Finnmark arbeider nå med et høringsutkast for Lopphavet, og konsekvensutredningen inngår i grunnlagsmaterialet for arbeidet. Fylkesmannen vil etter utarbeiding av høringsutkast sende forslaget på høring, og etter oppsummering av innkomne høringsuttalelser gi tilråding til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet gir deretter tilråding til Klima- og miljødepartementet. Eventuelt vedtak skjer ved kongelig resolusjon.