Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:101 (2015-2016)
Innlevert: 23.10.2015
Sendt: 23.10.2015
Besvart: 02.11.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hva er bakgrunnen for at samferdselsministeren mener at Kulturdepartementet er adressat for en slik søknad og hvilken post i Kulturdepartementets budsjett mener samferdselsministeren det er relevant å søke på for den nystiftede Pendleralliansen?

Begrunnelse

Pendleralliansen er en nystiftet overbygning for flere pendlerforeninger i Norge. Ifølge organisasjonen er det omlag en million mennesker som har skattefradrag over den fastsatte egenandelen for fradrag for reiseutgifter. Det betyr at en stor andel av den yrkesaktive befolkningen pendler fram og tilbake mellom hjem og arbeidssted. Denne pendlingen bidrar til avlastning på boligmarkedet i pressområder og er med på å opprettholde bosettingen i mange deler av Norge. Men den oppleves også som byrdefull for mange som bruker lang tid på sin arbeidsreise.
I flere områder er det etablert interesseforeninger som dekker spesifikke pendlerstrekninger. Det har ikke vært en overbygning som har kunnet fremmet denne store gruppas interesser. Pendleralliansen er etablert av 20 foreninger som dekker store deler av Norge og vil kunne være et felles talerør for disse foreningene. De har allerede hatt kontakt med samferdselsmyndighetene i flere fylker og har hatt nyttig kontakt med NSB. Jeg er sikker på at denne alliansen vil være en nyttig bidragsyter i statsrådens arbeid med en brukervennlig samferdselssektor.
Foreningen har søkt statsråden om tilskudd slik at foreningen kan få dekket noen av sine utgifter. I møte med statsråden er de henvist til å søke Kulturdepartementet om midler.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Norsk Pendlerallianse har i brev av 29. september 2015 til Samferdselsdepartementet søkt om årlig tilskudd på 2 mill. kr for å organisere og fremme pendlerne og deres interesser. Samferdselsdepartementet har i svarbrev 7. oktober svart: "Det er ingen poster på Samferdselsdepartementets budsjett som kunne dekke et slikt tilskudd. Vi ønsker pendleralliansen lykke til i sitt arbeide". Det er i brevet ikke henvist til Kulturdepartementet.
I et tidligere møte med Norsk Pendlerallianse var jeg tydelig på at Samferdselsdepartementet ikke har noen tilskuddsordning til det formål de søker om støtte til. I samtalen om andre departement kan ha støtte å tildele, så kom Kulturdepartementet opp. De har på sine nettsider en oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Denne oversikten fikk Norsk Pendlerallianse overlevert.