Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:103 (2015-2016)
Innlevert: 23.10.2015
Sendt: 26.10.2015
Besvart: 30.10.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil helse- og omsorgsministeren sørge for at helgestengingen av barneavdelingen i Kristiansund kan opphøre, uavhengig av når Helsetilsynets granskningsrapport av dødsfall 22.02.15 kommer, samt bidra til at Helsetilsynets granskningsrapport kan ferdigstilles så fort dette er faglig og kvalitetsmessig forsvarlig?

Begrunnelse

Helsetilsynet er ikke ferdige med sin rapport om dødsfallet til en 10 måneder gammel gutt under behandling ved barneavdelingen i Kristiansund 22.02.2015.
I påvente av rapporten oppfatter de ansatte ved sykehuset at avgjørelser vedrørende barneavdelingens åpningstider og drift er satt på vent. Frem til rapporten er klar vil ikke fylkeslegen ta stilling til videre drift av avdelingen, og barneavdelingen har dermed fremdeles begrenset drift i helgene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok 25. februar 2015 å sette i verk nødvendige tiltak for å redusere belastningen helgestengningen av barne- og ungdomsavdelingen ved Kristiansund sjukehus påfører pasienter og påførerende. Dette innebar tiltak som barnelege på vakt i helg, pleiepersonell med pediatrisk kompetanse også på vakt i helg, forsterket ambulansekapasitet og tiltak for å redusere belastningen på barneavdelingen ved inntak. Det ble videre vedtatt at det skulle utredes en 7-dagers driftsform tilpasset behovene i forhold til sesongvariasjoner og helg.
Helse Møre og Romsdal har i påvente av Helsetilsynets rapport avventet denne utredningen. Helse Midt-Norge opplyser at Helse Møre og Romsdal nå har konkludert med at de vil gjennomføre en internevaluering av 5-døgnsdriften ved barne- og ungdomsavdelingen ved Kristiansund sjukehus i slutten av november, uavhengig av når rapporten fra Helsetilsynet kommer. Helseforetaket planlegger å legge resultatet fra evalueringen frem for styret i desember. Evalueringen skal gjøres i samarbeid med egne og eksterne fagmiljøer, brukerrepresentant og andre samarbeidspartnere. Resultatet fra evalueringen vil sammen med rapporten fra Helsetilsynet danne grunnlag for utredningen av en mer langsiktig driftsform for barne- og ungdomsavdelingen i Kristiansund.
Frem til dette arbeidet er gjennomført opplyser Helse Møre og Romsdal at barne- og ungdomsavdelingen i Kristiansund vil drives videre med en 7-døgns driftsform der tiltakene som ble satt i verk i februar 2015 med å sette inn barnelege og pediatrisk pleiepersonell på vakt i helgene, videreføres.
Jeg har forsikret meg om at Helsetilsynet vil sluttføre sin vurdering så snart som mulig på en forsvarlig måte.