Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:106 (2015-2016)
Innlevert: 23.10.2015
Sendt: 26.10.2015
Besvart: 30.10.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Kan justisministeren redegjøre for hva som er praksis når enslige mindreårige asylsøkere søker asyl sammen med søsken, men de faller inn under to forskjellige registreringskategorier, under/over 15 år og under/over 18 år, samt praksis der mindreårige asylsøkere søker asyl sammen med andre i familien som for eks. tante, onkel eller besteforeldre, og hva gjøres for å sikre at PU har kompetanse til barnets beste-vurderingen i disse sakene?

Begrunnelse

Frivillige som har jobbet utenfor Politiets utlendingsenhet har meldt om flere episoder der søsken som søker asyl uten foreldre har blitt splittet når de har blitt videresendt fra registrering, enten som følge av at noen søsken er under 15 år (og dermed sendt til omsorgssentre) og andre over 15 år (og derfor sendt til mottak for EMA mellom 15 og 18 år) eller under 18 år (sendt til mottak for EMA 15-18 år) og over 18 år (sendt til ordinære mottak).
Det følger av barnekonvensjonen at søsken ikke skal skilles, med mindre det er til barnets beste. Artikkel 9, 3 og 12 er viktige her. Barnekomiteen er tydelig på at artikkel 9 om å ikke splittes fra foreldre også gjelder søsken.
Det er uklart hvordan Politiets Utlendingsenhet vurderer disse sakene, om de som sitter med avveiningene har riktig kompetanse i slike saker og i hvilken grad barnets beste aktivt er en del av beslutningsgrunnlaget.
Det vises i den sammenheng til ekstrabevilgningen på 2 millioner til barnefagligkompetanse i PU som Stortinget bevilget i forbindelse med behandlingen av Prop. 152 (2014-2015).

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: I utgangspunktet legger politiet til grunn den oppgitte alderen til alle som søker om beskyttelse, men politiet har myndighet til å endre alder på asylsøkere som oppgir å være mindreårige i tilfeller hvor det er åpenbart at de er over 18 år gamle.
Ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere er i dag delt mellom Utlendingsdirektoratet (UDI) og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Asylsøkere som kommer alene og er 15 år eller eldre får tilbud om å bo på asylmottak for enslige mindreårige i regi av UDI, mens de under 15 år får tilbud om plass på et omsorgssenter for mindreårige drevet av Bufetat.
Enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge sammen med en følgeperson uten dokumentert foreldreansvar, f.eks. tante, eldre søster, besteforeldre, etc., får i utgangspunktet tilbud om plass i mottak for voksne sammen med følgepersonen så lenge barna ikke uttrykker at de ikke ønsker det. Mottaket skal følge særskilt med på om følgepersonen er i stand til å ivareta omsorgsansvaret for barnet/barna. Ved mistanke om at omsorgen ikke blir ivaretatt sender mottaket/UDI bekymringsmelding til lokalt barnevern med forespørsel om å vurdere omsorgssituasjonen til barnet/barna. Barnevernets vurdering legges til grunn for eventuell omplassering eller ekstra tiltak på mottaket.
UDI etterstreber å holde søsken samlet, uavhengig av alder og kjønn, med mindre barnet/barna selv uttrykker at de ikke vil dette. Det foretas individuelle vurderinger i alle saker på flere tidspunkter i asylløpet. Hvis det kommer andre overbevisende argumenter blir plasseringen vurdert på nytt. Barnets beste tas alltid med i vurderingen.
Vurdering av hva som er mest hensiktsmessig sett opp mot barnets beste er særlig viktig der søsken består av flere barn med ulik alder (under 15 år, mellom 15 og 18 år, og over 18 år). UDIs rutine er at søsken som er mellom 15 og 18 år gamle får tilbud om plass på samme mottak for enslige mindreårige. Hvis den eldste i søskenflokken er 18 år eller eldre håndteres søskenflokken som regel som enslige mindreårige med følgeperson og får tilbud om plass i mottak for voksne.
Jeg har fått opplyst fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet at det i følge rutiner for plassering av enslige mindreårige i Bufdir er et mål å ha et tilpasset botilbud som i utgangspunktet skal kunne ivareta søsken. Det anbefales og tilstrebes at søsken bor sammen.
Hvis begge er under 18 år, men den ene er under 15 år, vil begge få tilbud om opphold på samme omsorgssenter. For søskengrupper som omfatter flere enn to personer, hvor de både er over og under 15 år, gjøres det en konkret vurdering av hvor barna skal bo. I vurderingen skal det blant annet legges vekt på hva som vil være best for den yngste. Hvis en av søsknene er eldre enn 18 år skal det gjøres en individuell vurdering av om barnet skal bo på omsorgssenteret eller sammen med den eldste på asylmottak. I vurderingen skal det blant annet legges vekt på hva søsknene selv gir uttrykk for.
Når det gjelder barnefaglig kompetanse i Politiets utlendingsenhet (PU), opplyser Politidirektoratet at PU blant annet har en ansatt i rollen som barnefaglig koordinator som skal holde oppsyn med den barnefaglige kompetansen hos de ansatte, herunder bistå med å arrangere kurs. Koordinatoren rapporterer også jevnlig til samarbeidende etater om barnefaglige problemstillinger, både på enkeltsaksnivå og på overordnet nivå.