Skriftlig spørsmål fra Pål Farstad (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:115 (2015-2016)
Innlevert: 27.10.2015
Sendt: 27.10.2015
Besvart: 30.10.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Pål Farstad (V)

Spørsmål

Pål Farstad (V): Hvordan vil statsråden sikre at Stortingets vedtak om å plassere sokkelansvaret i Kristiansund blir fulgt opp av politiet, slik at kompetanse og myndighet både hva gjelder det operasjonelle og den strategiske ledelsen vedrørende sokkelen forblir i Kristiansund?

Begrunnelse

Gjennom Stortingets forhandlinger om nærpolitireformen ble det i vår enighet om at sokkelansvaret skulle fordeles på fire politidistrikt og at dagens lokalisering skal opprettholdes. Dette betyr blant annet at sokkelberedskapen i Kristiansund skal opprettholdes.
Slik denne representant vurderer Stortingets beslutning om å opprettholde sokkelansvaret i Kristiansund, må dette bety at både det operasjonelle og den strategiske styringen av politiets aktivitet knyttet til sokkelen må skje fra Kristiansund, som i dag. Dette må også gjelde krisehåndtering.
Politiet i Kristiansund har gjennom mange år opparbeidet seg en betydelig kompetanse knyttet til aktivitet på sokkelen. Det er også et godt samarbeid med aktørene som opererer i dette området. I dag foretas det flere tusen helikopterflygninger offshore ut fra Kristiansund, og mange selskaper knyttet til sokkelaktivitet er lokalisert i byen. Kristiansund er også internasjonal nødhavn. Det må derfor være av stor viktighet at denne kompetansen beholdes hos politiet i Kristiansund.
POD har nå sendt ut på høring et forslag om at politimesteren for det nye politidistriktet skal lokaliseres i Ålesund. Dette vil også medføre at operasjonssentralen lokaliseres her.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: I arbeidet med Nærpolitireformen har regjeringen vært tydelig på at kompetanse og politikraft skal spres i det enkelte politidistrikt. Det skal hensyntas at flere politidistrikter allerede har godt fungerende driftsenheter, som er tilpasset geografiske forhold, kriminalitetsbilde, bosettingsmønstre mv. Dette er forhold som er påpekt i Justis- og beredskapsdepartementets oppdragsbrev til Politidirektoratet. Stortingets vedtak om opprettholdelse av lokalisering og kompetanse, samt geografiske ansvarsgrenser knyttet til kontinentalsokkelen er påpekt spesielt i oppdragsbrevet.
Politidistriktene skal innrette seg slik at de utvikler gode samhandlingsmåter, ikke minst ved bruk av ny teknologi. Politimesteren skal sikre at både operasjonell og strategisk ledelse blir ivaretatt på en god måte, også der fagmiljøet er plassert på annet sted en administrasjonsstedet.
Jeg er trygg på at de kommende prosesser ivaretar disse hensyn, slik at solide og hensiktsmessige fagmiljøer videreføres uavhengig av administrasjonsstedets plassering.