Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:116 (2015-2016)
Innlevert: 27.10.2015
Sendt: 28.10.2015
Besvart: 03.11.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): NOAH har ikke fått noe svar basert på objektive kriterier om hvorfor de ikke mottar grunnstøtte, og det er ikke mulig å forstå uti fra de svarene som er gitt hvorfor NOAH ikke får når Dyrevernalliansen og Dyrebeskyttelsen Norge får slik støtte.
Hvorfor får ikke NOAH grunnstøtte?

Begrunnelse

Landbruks- og matdepartementet forvalter organisasjonsstøtte til organisasjoner som arbeider for vern av dyr. NOAH - for dyrs rettigheter får ikke slik støtte. NOAH er en av de tre større organisasjonene som arbeider for vern av dyr i Norge. På ingen målbare kriterier som størrelse, aktivitetsnivå, fartstid, faglig kapasitet el.l. skiller NOAH negativt ut fra de to andre organisasjonene som nå får 404 000 NOK hver i grunnstøtte.
NOAH er den organisasjon som anmelder flest dyremishandlingssaker, og jobber bredest innenfor saksfeltet dyrevelferd: NOAH har blant annet stått bak lokalpolitiske vedtak om å ikke leie ut tomter til sirkus som har eksotiske dyr, samarbeidet med universitetskantiner i hele landet om Meatless Monday, bidratt til å opprettholde forbudet mot buejakt, vært sentrale i arbeidet for opprettelsen av dyrepoliti, samarbeidet med Oslo Fashion Week om pelsfritt ståsted og bidratt til bedre dyrevelferdspolitikk i flere partier. NOAH deltar på høringer, politiske møter og i referansegrupper for regelverksutvikling - og har bl.a. hatt hovedrepresentant i Forsøksdyrutvalget de siste 6 årene. NOAH bidrar sterkt til frivillighet i Norge, ved å mobilisere et stort antall mennesker til frivillig innsats for vern av dyr. NOAH er også svært aktiv i samfunnsdebatten, med gjennomsnittlig 1-2 medieoppslag daglig.
NOAH fyller de overordnede inngangskriteriene for organisasjonsstøtte som foreligger hos departementet. Støtte skal gis til "organisasjoner som arbeider innenfor landbruks- og matpolitiske satsingsområder", og vern av dyr er et slikt satsingsområde. NOAH formidler kunnskap, interesse og positive holdninger til dyre- og miljøvennlig matpolitikk. Organisasjonen fremmer forståelse for grønne verdier hos ungdom spesielt og allmennheten generelt - både knyttet direkte til klima og miljø, samt til spesialfeltet dyrevelferd.
Grunnstøtte skal gis for å medvirke til et levende og aktivt organisasjonsliv, som skal kunne bidra til en bred debatt om viktige samfunnsspørsmål og være et korrektiv til politikerne. For å oppnå dette er man avhengig av at organisasjoner som NOAH gis like forutsetninger for å bidra til samfunnsdebatten.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Landbruks- og matdepartementet forvalter en tilskuddsordning der det kan gis støtte til landsdekkende organisasjoner som arbeider innenfor landbruks- og matpolitiske satsingsområder generelt, og der dyrevern/dyrevelferd er ett av flere slike områder. Det er et stort mangfold av organisasjoner som hvert år søker. Støtte til organisasjoner er ikke en rettighetsbasert ordning, og det årlig avsatte beløpet er av begrenset størrelse. Bevilgningen kan derfor på langt nær dekke den totale summen det søkes om eller tilgodese alle organisasjoner som søker, selv om de oppfyller kriteriene for ordningen.
Det er med andre ord ikke slik at støtte skal gis til alle organisasjoner som søker. For inneværende år var det 30 som søkte og 14 som allerede hadde samarbeidsavtale med departementet. Av disse 44 var det kun 27 organisasjoner som etter stortingsbehandlingen ble tildelt støtte, mens 17 fikk avslag.
I budsjettproposisjonen for 2016 er det foreslått å gi støtte til 30 organisasjoner, det vil si at 18 organisasjoner som har søkt, ikke er foreslått støttet.
Fordelingen av støtte til organisasjoner er gjenstand for politiske prioriteringer. Den fremlagte budsjettproposisjonen viser departementets forslag til fordeling av midler, mens det er Stortinget som gjennom budsjettbehandlingen bestemmer den endelige fordelingen og tildelingen, uten krav til begrunnelse for eventuelle endringer fra departementets forslag.
Det er ikke klageadgang på fordelingen av disse midlene, siden det er Stortinget som vedtar tildeling av støtte til den enkelte organisasjon.
Tildelingene har i stor grad vært videreført over flere år, selv med skiftende regjeringer. Dette har gitt en viss grad av forutsigbarhet for organisasjonene.