Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:123 (2015-2016)
Innlevert: 28.10.2015
Sendt: 28.10.2015
Besvart: 03.11.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Hva er begrunnelsen for, og hvilke avtaler foreligger med FEFO som begrunnelse for at man inkluderer FEFOs grunn i forslaget til vern av Lopphavet, hvor hele Hasvik inngår?

Begrunnelse

Viser til arbeid med vern av Lopphavet. I brev fra Miljødirektoratet til Hasvik kommune står det at verneforslaget i hovedsak er trukket utenfor privat grunn, mens FEFOs eiendom er inkludert i verneforslaget. FEFO er som kjent en stiftelse som forvalter eiendomsretten til innbyggerne i Finnmark fylke. De foreslåtte grensene vil legge sterke begrensninger på hvilke aktiviteter man kan legge til rette for i fremtiden. Dette vil kunne slå negativt ut for Hasvik som fiskerikommune. Kommunen har heller ikke fått reell innflytelse til å påvirke prosessen.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Fylkesmannen kunngjorde melding om oppstart av planarbeidet for Lopphavet i september 2009. Oppstartsmeldingen skisserer hva som vil bli utredet i den videre planprosessen. I oppstartsmeldingen pekes det bl.a. på at grensen for området i hovedsak er tenkt trukket utenfor privat grunn. Finnmarkseiendommens sjøgrunn er tenkt inkludert i forslaget.
Marint vern omfatter kun sjøområder, og et utgangspunkt for avgrensning opp mot land er normal flo (midlere høyvann). Det innebærer at grunne sjøområder også tas med. Eiendomsretten i sjø går normalt ut til marbakken eller to meters dybde. Behovet for å ta med grunne sjøområder vurderes opp mot verneverdier og verneformål. Dersom man kommer frem til at behovet ikke er til stede, kan grensen trekkes dypere. Lopphavet har både stor spennvidde i naturtyper og spesielle kvaliteter. Spørsmålet om hvorvidt de grunneste delene av sjøområdet bør inkluderes vil bli vurdert ut fra de aktuelle verneverdiene.
Fylkesmannen i Finnmark arbeider nå med et høringsutkast for marint vern i Lopphavet, og det er ikke konkludert fra fylkesmannens side med hva det endelige høringsforslaget om vern bør eller skal omfatte. Departementet har fått opplyst at et foreløpig utkast skal ligge til grunn for diskusjon på møter med referansegruppen og Hasvik kommune om kort tid. Fylkesmannen har hatt møte med Finnmarkseiendommen (FeFo), som også har fått oversendt det samme utkastet som referansegruppen og Hasvik kommune. Fylkesmannen har samtidig gitt beskjed om at de gjerne møter FeFo igjen dersom de ønsker det.
Departementet har videre fått opplyst at Hasvik kommune på lik linje med andre berørte kommuner har fått tilbud om å sitte i referansegruppen.
Det vil være gode muligheter for medvirkning og innflytelse også i den videre prosessen. Fylkesmannen vil etter utarbeiding av høringsutkast sende forslaget på høring, og etter oppsummering av innkomne høringsuttalelser gi tilråding til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet gir deretter tilråding til Klima- og miljødepartementet. Eventuelt vedtak skjer ved kongelig resolusjon.