Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:129 (2015-2016)
Innlevert: 29.10.2015
Sendt: 29.10.2015
Besvart: 02.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Vil statsråden likevel sørge for at det opprettes et slikt kunstregister, og ev. når kan et slikt register være på plass?

Begrunnelse

En samlet familie- og kulturkomité har ved flere anledninger bedt om at det opprettes et Kunstregister som verktøy mot stadig økende kunstkriminalitet. Mangelen på et slikt register er med på å gjøre Norge til et lukrativt marked for slik kriminalitet. Ifølge POD er planene om registeret skrinlagt sammen med politiets IKT-prosjekt.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Et register som gir oversikt over kunst- og antikvitetsgjenstander var en del av den funksjonalitet Merverdiprogrammet skulle levere sammen med ny IKT-plattform etter 2017.
Regjeringen har imidlertid ønsket en ny retning for modernisering av politiets IKT systemer. Den endrede gjennomføringsstrategien vil bli knyttet til nærpolitireformen. Politidirektoratet arbeider derfor med en digitaliseringsstrategi der det vurderes om behovene kan realiseres i form av flere mindre prosjekter som tidligere får effekt for brukerne.
En viktig del av nærpolitireformen handler om modernisering av politiets IKT-systemer for å sikre et fremtidsrettet, effektivt og moderne politi. Herunder skal nye arbeidsprosesser og arbeidsmetoder tas i bruk i nesten alle ledd. Ny teknologi skal tas i bruk for å effektivisere politiarbeidet. Det er i denne sammenheng en kunst- og antikvitetsbase må vurderes.
Arbeidet med politiets digitaliseringsstrategi er påbegynt, men det er mange enkeltelementer som må avklares før det er mulig å konkret tidfeste når et eventuelt register for kunst- og antikvitetsgjenstander kan tas i bruk av politiet.