Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:135 (2015-2016)
Innlevert: 29.10.2015
Sendt: 30.10.2015
Besvart: 05.11.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Hva har Regjeringen lagt til grunn vedrørende grunnforholdene for bygging av arkivbygg på Tynset, og hva vil den nye modellen Regjeringen har valgt for digitalisering medføre med henblikk på antall ansatte og varighet, og er informasjonsplikten overfor Stortinget fulgt opp i tilstrekkelig grad?

Begrunnelse

Stoltenbergregjeringen foreslo i 2013 å bevilge oppstartsmidler til bygging av arkiv på Tynset (helsearkiv). Dette ble fjernet av Solbergregjeringen. Flere statsråder har seinere garantert for at det blir arkivbygg på Tynset. Overraskende brytes løftene i 2016 budsjettet. Det hevdes at grunnforhold for bygg er for dårlig, men at med den nye modellen vil det tilkomme like mange arbeidsplasser til Tynset. Avisa Østlendingen har gått gjennom underlagsdokumenter til Regjeringens saksbehandling som tydelig indikerer at grunnforholdene er gode nok, og at antall arbeidsplasser med ny modell blir betydelig færre.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Etter at Statsbygg hadde utarbeidet forprosjekt for arkivbygg på Tynset, ble prosjektmaterialet underlagt ekstern kvalitetssikring (KS2) i samsvar med gjeldende regler for forberedelse av større statlige investeringstiltak. KS2-rapporten "Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv på Tynset" utarbeidet av Holte Consulting forelå 14. mars 2014. I rapportens pkt. 3.5 Vesentlige kostnadsdrivere er grunnforholdene på den valgte tomten første tema. Den foreslåtte løsning ble av ekstern kvalitetssikrer vurdert som "meget kostnadskrevende". Holte Consulting stiller spørsmål ved tomtens "egnethet", mens Statsbygg på sin side legger til grunn at tomten er "egnet" til formålet.
Et arkivbygg med store magasiner stiller store krav til stabilitet og fundamentering. Mye er teknisk mulig, men det vil være kostbart sammenliknet med en mer ideell tomt. Alternative tomter ligger imidlertid utenfor regulert område og vil innebære ekstra kostnader til ny infrastruktur. Blant annet av disse grunner har regjeringen konkludert med at det vil være mer hensiktsmessig å lokalisere permanent oppbevaring av papirarkiver annetsteds.
I NOU 2006: 5 Norsk helsearkiv –siste stopp for pasientjournalene– om arkivdepot for spesialisthelsetjenesten ble bemanningsbehovet for helsearkivet antatt å være 14 årsverk i 2015 og 19 årsverk i 2025.
I en pressemelding fra Kulturdepartementet 1. september 2011 ble det uttalt at sentraldepotet i første omgang ville gi om lag 15 arbeidsplasser og helsearkivet 18-20, dvs. til sammen 33-35 arbeidsplasser. I Arkivverkets budsjettsøknader og innspill om Tynset-prosjektet er det fremført ønsker om å øke innsatsen på Tynset til mer enn det dobbelte. Arkivverket har for egen del understreket at estimater og forslag til bemanning er foreløpige og ikke resultat av nøye analyse. Departementet har ikke tatt stilling til driftsrammene, herunder driftsbudsjett og bemanning for framtidig ordinær drift av Norsk helsearkiv og et sentraldepot for Arkivverket. Hvor mange ansatte en arkivenhet på Tynset vil få, er et budsjettspørsmål som må forelegges Stortinget på vanlig måte.
Det er heller ikke mulig å gi eksakte tall for hvor mange stillinger som må knyttes til den funksjonen regjeringen nå foreslår å plassere annetsteds, men det er i alle tilfelle tale om et mindre antall, ikke minst fordi papirarkivene forutsettes lokalisert til en allerede eksisterende "papirforvaltende" enhet.
For arbeid knyttet til digitalisering har den teknologiske utviklingen endret mye i løpet av et par tiår, og vi må være forberedt på å hensynta nye endringer i årene framover. I lys av dette synes det riktig å planlegge arbeidsplasser på Tynset i et 30-årsperspektiv, men arbeidets karakter kan bli vesentlig endret i løpet av denne perioden.
Kulturdepartementet har i budsjettproposisjonen for 2016 informert Stortinget om regjeringens vurdering og etter hvilken modell det nå blir arbeidet videre med saken. Så snart tilstrekkelig grunnlagsmateriale foreligger, vil saken bli lagt fram for Stortinget med forslag til vedtak om gjennomføring.