Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:138 (2015-2016)
Innlevert: 30.10.2015
Sendt: 30.10.2015
Besvart: 11.11.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): TV2-nyhetene hadde mandag 26. og tirsdag 27.oktober en reportasje fra Stanghelle på E16 mellom Oslo og Bergen hvor en usikret steinblokk gjør ferdselen for trafikantene på veien utrygg.
Hva vil statsråden gjøre for straks å sikre området og veien, slik at trafikantene kan ferdes trygt på strekningen?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Ifølge Statens vegvesen ble det allerede i 2012 satt i gang overvåking av den omtalte steinblokka i lia over E16 ved Stanghelle. Tiltaket som representanten Juvik nå uttaler seg kritisk til, var altså et grep som ble iverksatt under rødgrønn regjeringsperiode.
Overvåkningen av steinblokka er omfattende, med to tiltmetere (et instrument konstruert for å måle svært små endringer i horisontalplanet), to ekstensometere (et instrument som benyttes til å måle små lengdeendringer), rystelsesmålere samt en værstasjon på toppen av blokka. Det sendes ut signaler hvert 10. minutt, og intervallet kan kortes inn dersom det registreres endringer i bevegelsene.
Registreringene viser at bevegelsene i steinblokka er små, og de er ikke akselererende. Det må påregnes en vesentlig akselerasjon i bevegelsene før en eventuell utrasing. Det vurderes derfor ikke som noen nær forestående fare for at steinblokka skal rase ut.
Dersom steinblokka begynner å bevege seg, vil det være god tid til å stenge vegen. Så lenge bevegelsene er så små, vurderes det derfor som lite hensiktsmessig å sprenge ned blokka. Dette vil dessuten innebære stenging av E16 i en lengre periode, noe som vil få store konsekvenser for trafikantene både på E16 og jernbanen.
Jeg føler meg trygg på at situasjonen håndteres av Statens vegvesen på en tilfredsstillende måte. La meg samtidig minne om at budsjettmidler til rassikring og vedlikehold/fornying av vei og jernbane på strekningen Voss-Arna har økt betydelig etter regjeringsskiftet.