Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:143 (2015-2016)
Innlevert: 02.11.2015
Sendt: 02.10.2015
Besvart: 09.11.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Vil statsråden i sitt oppdragsbrev til ENOVA stille krav om effektkravet økes til 120kw og at elektrisitetsnettet i tilknytning til utbygging av ladestasjoner har tilstrekkelig med kapasitet for å oppgraderes til ladere med høyere effekt etter hvert som teknologien utvikles?

Begrunnelse

Undertegnede er gjort kjent med at effektkravet fra ENOVA i forbindelse med utbygging av ladestasjoner er satt til 50kw. Hurtiglading er viktig for at elektrisk kjøretøy kan konkurrere effektivt mot biler med forbrenningsmotor. Vi vet at batteriteknologien utvikles raskt og at batteriene blir større. Med en slik utvikling er det av stor betydning at effektkapasiteten og effektkravene ved utbygging av ladestasjoner tar opp i seg denne utviklingen. Ved økt effektkrav i forbindelse med utbygging av ladestasjoner vil ladetiden reduseres og slik sett øke mulighetene for elektrisk transport.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Olje- og energidepartementet styrer Enova på et overordnet nivå gjennom fastsettelsen av formål, hovedmål og et særskilt resultatmål i avtalen om forvaltningen av midlene i Energifondet. I tråd med styringsmodellen, er det opp til Enova å utforme programmer og programkriterier, og å tildele støtte til prosjekter basert på Enovas kunnskap og innsikt i de ulike markedene.
Enova har utformet en ladestrategi, og utlysningene under denne strategien skal sørge for at det finnes en grunnleggende infrastruktur for hurtiglading slik at det er mulig å kjøre med elbil over lengre avstander i de viktigste transportkorridorene i landet. Tilgang til ladestasjoner i disse områdene er viktig for å gi elbilbrukere trygghet for at elbilene har tilstrekkelig rekkevidde, og for å bidra til at flere kjøper elbiler og bruker dem til flere og lengre reiser. Når elbil-trafikken øker, gir dette kommersielt grunnlag for fortetting av ladestasjoner uten støtte.
Jeg er kjent med at Enova har lagt opp til å støtte prosjekter med ladestasjoner som tilfredsstiller standardene beskrevet i EUs direktiv om infrastruktur for alternative energibærere. Ladestasjonene kan betjene eksisterende og kommende kjøretøy. Enova har satt som vilkår i utlysningen minimum ladeeffekt på 50 kW, men det er opp til aktørene å vurdere om de ønsker å bygge kraftigere for egen regning, eller på ulike måter legge til rette for at ladestasjonen kan oppgraderes senere. Aktørene kan ha flere grunner til å investere i høyere effekt, særlig når det forventes at trafikken vil øke, at batteriene blir større og det blir konkurranse mellom ladestasjonene. En 50 kW hurtigladestasjon vil bidra til at det er grunnleggende ladeinfrastruktur på strekningen, også for fremtidens biler.
Departementet legger til grunn at utbyggerne har et langsiktig perspektiv for utvikling av ladestasjonene. I denne sammenheng er det nødvendig med god dialog mellom utbygger av ladestasjoner og de lokale nettselskapene i forbindelse med utbygginger. Dette for å ta tilstrekkelig hensyn til spørsmålet knyttet til kraftnett og mulighetene for videre utvikling av ladestasjonene.