Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:146 (2015-2016)
Innlevert: 02.11.2015
Sendt: 03.11.2015
Besvart: 10.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Hvordan er bevilgningen på 2 millioner kroner til arbeidet med Rygge beredskapssenter som ble bevilget i revidert nasjonalbudsjett 2015 over Kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 70, benyttet?

Begrunnelse

I etterkant av vedtaket om endringer ved Rygge Flystasjon i forbindelse med behandlingen av Forsvarets Langtidsplan våren 2013, har kommunene Rygge, Råde, Moss og Våler foreslått å benytte fasiliteten ved flystasjonen til å utvikle et beredskaps-, trenings- og kompetansesenter hvor beredskapsetatene kan trene hver for seg og sammen. Tanken har vært at Rygge kunne være et pilotprosjekt for øving og samvirke innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.
I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2015, bevilget Stortinget 2 millioner kroner til dette arbeidet over Justisdepartementets budsjett.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: I forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2015 ble det bevilget 2 mill. kroner til Rygge beredskapssenter på kap. 451, post 70.
Midlene er ikke utbetalt, hovedsakelig grunnet nødvendige avklaringer knyttet til at Rygge Beredskapssenter ikke er å anse som en egen juridisk enhet.
Østfold fylkeskommune har i brev av 5. oktober 2015 bedt om at midlene utbetales Østfold fylkeskommune. Fylkeskommunen driver prosjektet «Rygge Beredskapssenter» sammen med Mosseregionens Næringsutvikling AS. Prosjektleder for Rygge Beredskapssenter er innfor-stått med og stiller seg bak at midlene overføres fylkeskommunen.
Justis- og beredskapsdepartementet finner imidlertid at Stortingets budsjettvedtak må presise-res før tilskuddet kan overføres fylkeskommunen.
For å oppfylle Stortingets intensjon foreslår derfor regjeringen at bevilgningen øremerkes Østfold fylkeskommunes arbeid knyttet til prosjektet «Rygge Beredskapssenter», gjennom nysalderinga. Fylkeskommunen har ansvar for at bevilgningen benyttes etter gjeldende regler, herunder lov om offentlige anskaffelser og statsstøtteregelverket.