Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:147 (2015-2016)
Innlevert: 03.11.2015
Sendt: 03.11.2015
Besvart: 06.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvilken organisasjon er nå innført, og hva er de fremtidige behovene denne organisasjonen er ment å ivareta?

Begrunnelse

Direktoratet for nødkommunikasjon ble etablert i 2007 for å gjennomføre utbyggingen av nytt digitalt nødnett. Det nye nødnettet skal være ferdig utbygd i 2015. Ifølge Prop. 1 S (2015-2016) (Justisdepartementet) vil nødnettprosjektet ha "flere milepæler knyttet til kontraktuell ferdigstillelse frem mot sommeren 2016. Milepælene gjelder leveranser av ikke-kritiske elementer samt sluttdokumentasjon".
I årsrapporten for 2014 skriver direktoratet at de nå har innført den organiseringen som «tilpasser direktoratet for fremtidige behov».

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det ble i 2014 gjennomført en intern prosess i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) for å tilpasse organisasjonen bedre til oppgavene direktoratet sto overfor. Det var blant annet behov for å tilpasse virksomheten til både å håndtere rask utbygging og egnet driftsoppfølging i stadig større områder. Siden DNK også har ansvar for innføring og oppfølging av Nødnett hos andre brukergrupper enn nødetatene, var det behov for å innrette virksomheten bedre for dette. Bemanningen i DNK ble ikke endret i forbindelse med denne omorganiseringen.
Den interne omorganiseringen som ble gjennomført, legger ingen føringer for departementets vurdering av hvordan oppgaver på nød- og beredskapskommunikasjonsfeltet skal ivaretas i årene fremover, herunder hvilke oppgaver og omfang DNK skal ha. Dette ligger til departementet å avgjøre, og arbeidet med å vurdere dette er i gang.