Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:152 (2015-2016)
Innlevert: 03.11.2015
Sendt: 04.11.2015
Besvart: 12.11.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): På hvilke måter vil Forsvarsdepartementet bidra til at AIM Norway kan gjennomføre de investeringer som er nødvendig for å nå sine ambisjoner om å etablere sitt motordepot for vedlikehold av F35 så tidlig som mulig for å posisjonere bedriften for vedlikeholdsoppdraget?

Begrunnelse

Jeg viser til Prop. 1 S, om industrisamarbeidet i kampflyprogrammet, hvor det bl.a. heter at når det gjelder understøttelse av F-35, foreligger betydelige industrielle muligheter, og at Forsvarsdepartementet arbeider med de europeiske partnerne for å få på plass samarbeidsløsninger for understøttelse av flyene i Europa.
I desember 2014 vant AIM Norway SF fram som en av tre bedrifter i Europa som vil kunne utføre vedlikehold på F25-motoren for flere hundre av motorene for de nye flyene som vil være i drift til langt etter 2050.
I styremøte 21. oktober i år, vedtok bedriften å flytte virksomheten til Rygge Flystasjon. Det vil imidlertid være behov for betydelige investeringer for å være posisjonert for oppdraget. Det er i følge proposisjonen, forventet at Tyrkia vil etablere Europas første motordepot med en initiell kapasitet i 2018.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 3. november 2015 med spørsmål fra stortings-representant Svein Roald Hansen om Aerospace Industrial Maintenance Norway SF (AIM Norway SF) og finansiering av motordepot.
Ved omdannelsen av Luftforsvarets hovedverksted Kjeller (LHK) til selskapet AIM Norway SF, var det viktig å sette virksomheten i stand til å tilpasse seg markedsmessige rammevilkår med betingelser på linje med konkurrerende virksomheter. Selskapet ble derfor etablert med en robust økonomisk basis for å kunne løfte fremtidige investeringer på kommende systemer som F-35-fly. AIM Norway SF har, siden omdannelsen, jobbet aktivt med å være en konkurransedyktig leverandør og vinne nye kontrakter. Viktige milepæler i denne sammenheng var i 2013, da AIM Norway SF undertegnet sin første F-35-kontrakt, og i desember 2014, da det amerikanske forsvarsdepartementet kunngjorde at Norge ved AIM Norway SF, vil få mulighet til å etablere en kapasitet til å vedlikeholde F135-motorer til de nye kampflyene F-35.
AIM Norway SF jobber med ulike finansieringsmodeller for å etablerte et motordepot for F-35, med bakgrunn i hva som vil være bedriftsøkonomisk lønnsomt basert på antagelser om volum og timepris. Motordepotetableringen krever betydelige investeringer i maskiner, verktøy og bygningsmasse. Partnerskapet i F-35-programmet har lagt til grunn at vertslandene finansierer en betydelig del av grunninvesteringene for de vedlikeholdskapasiteter som etableres og tilbys partnerskapet. Alternativet ville ha vært en høyere kostnad for partnerlandene pr. flyenhet som skal vedlikeholdes i fremtiden. Partnerlandene gjør selvstendige vurderinger av hvilke vedlikeholdskapasiteter de eventuelt måtte ønske å tilby partnerskapet. Noen partnere ønsker ulike typer vedlikehold gjort i eget land som en del av sin forsvars- og sikkerhetspolitikk. Flere partnere har også et nasjonalt industriutviklingsperspektiv, siden vedlikeholdsoppgavene for F-35 anses som teknologisk og kompetansemessig svært attraktive. Det må forventes at nasjoner som tar investeringskostnader for å kunne tilby partnerskapet en vedlikeholdskapasitet, forventer industrielt utbytte senere. Utfordringen for norsk industri er at denne, i utgangspunktet, forventes å måtte bære investeringskostnadene selv, samtidig som det er en risiko for at man møter konkurranse fra andre virksomheter der tilsvarende kostnad er båret helt eller delvis av nasjonale myndigheter.
Selskapet og Forsvarsdepartementet jobber aktivt med å realisere målet om å etablere et motordepot i Norge. Forsvarsdepartementet har en tett dialog med styret i AIM Norway SF vedrørende finansieringen av motordepot. Dette med utgangspunkt i grundige vurderinger av forretningsmodellen knyttet til motordepotetableringen. Jeg vil komme nærmere tilbake til Stortinget om dette når arbeidet er ferdigstilt.
Forsvarsdepartementet har igangsatt en prosess med sikte på å omdanne statsforetaket til et aksjeselskap. Dette er et strategisk eiergrep av Forsvarsdepartementet, som skal bidra til at både selskapet og eier har de nødvendige rammebetingelser fremover for å videreutvikle selskapet. En slik omdanning er nødvendig for at eier kan tilpasse eierstrukturen til hva som er det beste for selskapet. Et bredere eierskap kan tilføre betydelig og relevant kompetanse nødvendig for å videreutvikle selskapet samt bidra til synergieffekter med annen relevant forsvarsindustri. Dette er viktig for at AIM Norway skal fortsette å være en konkurransedyktig leverandør i forsvarsmarkedet. Det tas sikte på at omdanningen gjøres gjennom en egen lov planlagt fremlagt for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2016.