Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:157 (2015-2016)
Innlevert: 05.11.2015
Sendt: 05.11.2015
Besvart: 11.11.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Hvilke pasientrettigheter som regjeringen nå setter i sammenheng med innføringen av Fritt Behandlingsvalg, er pasientrettigheter som ble fremmet av Stoltenberg II-regjeringen og vedtatt enstemmig av Stortinget?

Begrunnelse

I ulike sammenhenger i offentligheten, gis det inntrykk av at de nye pasientrettighetene som blant annet innebærer at sykehuset har plikt til å gi beskjed innen 10 dager om når utredning eller behandling skal starte er fremmet som forslag fra Solberg-regjeringen og dermed en del av Fritt Behandlingsvalg.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I 2011 fremmet stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli, Michael Tetzschner og undertegnede et representantforslag (Dokument 8:158 S 2010-2011) hvor vi ba regjeringen utarbeide forskrift til pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 som skulle sikre:
a)At pasienten samtidig med fastsettelse av en individuell frist for behandling også gis informasjon om behandlingstid- og sted.
b)At det helseforetaket som har ansvar for å gi helsehjelpen, også får plikt til å informere HELFO umiddelbart dersom den individuelle behandlingsfristen ikke overholdes, og at HELFO da får ansvar for å gi pasienten et behandlingstilbud. Pasienten skal informeres om dette på en forståelig måte, og slik at det styrker muligheten for at pasientenes rettigheter blir ivaretatt.
Den 1. november i år trådte flere endringer i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2 i kraft. Disse endringene har sin bakgrunn i to lovproposisjoner. Den ene ble fremmet for Stortinget av Stoltenberg II-regjeringen i 2013 (Prop. 118 L 2012-2013), mens den andre ble fremmet av dagens regjering i 2015 (Prop. 56 L 2014-2015).
I Prop. 118 L (2012-2013) ble følgende lovendringer foreslått av departementet, og enstemmig vedtatt av Stortinget:
•Endring av vurderingsfristen fra 30 til 10 virkedager.
•Krav om at spesialisthelsetjenesten innen 10 virkedager skal gi informasjon om tidspunkt for når helsehjelpen i form av utredning og behandling senest skal starte.
•Skillet mellom rettighetspasienter og behovspasienter oppheves.
•Spesialisthelsetjenesten fikk plikt til å melde til HELFO dersom de ikke er i stand til å oppfylle den juridiske fristen for når helsehjelp senest skal gis.
I Prop. 56 L 2014-2015 foreslo departementet nødvendige endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven for å innføre fritt behandlingsvalg. En sentral endring var sammenslåingen av fritt sykehusvalg og fritt behandlingsvalg til en ny felles bestemmelse i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4. Denne endringen fikk tilslutning av et flertall i Stortinget bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.