Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:159 (2015-2016)
Innlevert: 05.11.2015
Sendt: 05.11.2015
Besvart: 17.11.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): I hvilken grad kan private virksomheter som er godkjent i fritt behandlingsvalg avvise eller nekte å behandle pasienter som de frykter vil bli ulønnsomme, for eksempel pga. komorbiditet?

Begrunnelse

Forskriften gjelder a) vilkårene for å gi private virksomheter rett til å yte helsehjelp mot betaling fra staten m.videre og b) hvilke helsetjenester godkjente virksomheter kan yte og hvilken pris staten skal betale virksomhetene per tjeneste. Jeg ønsker at regjeringen klargjør hvorvidt virksomhetene som vil bli godkjent har plikt til å ta i mot pasienter eller om det vil være slik at godkjente aktører under ordningen selv kan velge om, når og evt. hvilke pasienter som skal tas i mot innenfor angitte diagnoser.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg forventer at private virksomheter som har offentlig godkjenning og dermed har adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten innretter seg lojalt etter de intensjoner ordningen hviler på. Ordningen er etablert av hensyn til pasienten og på den bakgrunn må vi kunne forvente at pasienter som velger private (virksomheter med avtale og/eller godkjenning) blir tatt godt i mot.
Utgangspunkt er at private som har søkt om og fått tildelt offentlig godkjenning i utgangspunktet vil være motivert for å yte helsehjelp. Den private virksomhetens mulighet for inntjening er knyttet til at virksomheten faktisk yter helsehjelp til pasienter som har søkt seg til tjenesten. Virksomheten er også forpliktet til å oppgi forventet ventetid.
Helsetjenester som tilbys eller ytes skal være forsvarlige, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og helsepersonelloven § 4. Dersom private med godkjenning mottar pasienter som har behov for helsehjelp som den valgte helsetjenesteleverandøren ikke har faglig kompetanse til å yte, skal pasienten med rette avvises.
Det skal også nevnes at en godkjent virksomhet kan si fra seg sin godkjenning (oppsigelse), jf. forskriften § 5 fjerde ledd.
Vi følger med på hvordan ordningen utvikler seg. Dersom det skulle vise seg at ordningen blir misbrukt eller ordningen av andre grunner ikke fungerer etter intensjonene, så vil departementet vurdere om ordningens innretning bør justeres.