Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:168 (2015-2016)
Innlevert: 05.11.2015
Sendt: 06.11.2015
Besvart: 12.11.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hvordan vil statsråden sikre at det regionale pilgrimssenteret på Granavolden fortsatt får bevilgning i tråd med tidligere føringer gitt av Stortinget?

Begrunnelse

Helt fra 2008 har det over statsbudsjettet vært bevilget midler til drift av 5 regionale pilgrimssentre langs leden mellom Oslo og Trondheim, samt til et Nasjonalt Pilgrimssenter i Trondheim.
Også i årets statsbudsjett er det bevilget til dette arbeidet over kapittel 1429 post 01 hvor det sies at posten dekker driftsutgifter til Nasjonalt pilgrimssenter og fem regionale pilgrimssenter. Til tross for at det ikke er noen indikasjon i statsbudsjettet om at det skal skje endringer i den etablerte strukturen for sentrene, har nå styret i Nasjonalt pilgrimssenter gitt beskjed om at sentret på Granavolden i Gran kommune mister sin bevilgning og må derfor stenge.
Dette er ikke i tråd med statsbudsjettets tekst, og Granavoldens plass i en Nasjonal Pilgrimsstrategi burde vært opplagt.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Nasjonalt pilegrimssenter i Trondheim ble opprettet i 2012 med tilknytning til Riksantikvaren som et tverrdepartementalt satsingsområde. Senteret skal fra 1.7.2016 legges inn under Nidaros domkirkes restaureringsarbeider som er en etat under Kulturdepartementet.
Nasjonalt pilegrimssenter har siden opprettelsen hatt årlige bevilgninger fra Kulturdepartementet (1,3 mill. kroner), Nærings- og fiskeridepartementet (2 mill. kroner) og Klima- og miljødepartementet (2 mill. kroner).
I 2010 ble det opprettet fem regionale pilegrimssentre mellom Oslo og Trondheim. Sentrene har hatt årlige bevilgninger fra Kulturdepartementet på 5.682 mill. kroner. Nasjonalt pilegrimssenter har fått overført midlene og fordelt de til de regionale sentrene.
Det er ikke foreslått reduksjon i midlene verken til det nasjonale senteret eller til de fem regionale sentrene i forslag til statsbudsjettet for 2016.
I tillegg til midlene nevnt over, har imidlertid Klima- og miljødepartementet og Riksantikvaren de siste tre årene bidratt med ekstra midler til Nasjonalt pilegrimssenter i størrelsesorden mellom 1 og 1.750 mill. kroner (over post 77, Tilskot til verdiskapingsarbeidet på kulturminneområdet). Formålet har vært å styrke og videreutvikle pilegrimsarbeidet i en begrenset periode.
Slik forslaget til statsbudsjett foreligger er de fem regionale sentrene, herunder Granavollen, fortsatt sikret bevilgning i tråd med føringer gitt av Stortinget.
Jeg vil tilføye at Nasjonalt pilegrimssenter og de fem regionale sentrene har vært gjenstand for en ekstern evaluering høsten 2015 i regi av PricewaterhouseCoopers AS. Når det gjelder den fremtidige organiseringen av pilegrimsarbeidet mener jeg det vil være naturlig at dette drøftes nærmere med grunnlag i evalueringen når statsbudsjettet er vedtatt i desember 2015.