Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:169 (2015-2016)
Innlevert: 06.11.2015
Sendt: 06.11.2015
Besvart: 13.11.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hva vil helse- og omsorgsministeren gjøre for å sikre at pålagte helseundersøkelser blir gjennomført i henhold til regelverk og fastsatte frister i form av ressurser og eventuelle organisatoriske grep?

Begrunnelse

Det kommer bekymringsmeldinger fra flere fylker om at pålagt helseundersøkelse for nyankomne asylsøkere ikke blir gjennomført etter gjeldende krav. Tuberkulosekontroll skal blant annet være gjennomført i transittmottak før asylsøkerne overføres til ordinært mottak. Det er derfor behov for å sikre nok personell, men også for å se på samarbeidet mellom ulike offentlige etater. Fylkesmannen i Telemark har blant annet tatt til orde for at fylkeslegen skal ha mer operativ rolle i dette arbeidet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Den økte pågangen av asylsøkere har gitt økte oppgaver for alle ledd, også for helsetjenestene. Erfaringen er at de som har kommet til landet de siste to månedene, sett som gruppe, har hatt få og lette til moderate helseproblemer. 10 til 30 prosent tar kontakt med sykepleier ved ankomstmottak, de aller fleste for tilstander som ikke krever legevurdering eller annen behandling. Erfaring fra transittmottak på Refstad i Oslo, i Våle og Sør-Varanger er at 1-3 % av asylsøkerne er i legekontakt per dag.
Helseundersøkelse av asylsøkere er aktuell i ulike sammenhenger:

Undersøkelse for tuberkulose

Alle flyktninger og asylsøkere er ifølge forskrift om tuberkulosekontroll §§ 3-1 og 3-2 pliktig til å la seg undersøke for tuberkulose innen 14 dager etter innreise. Undersøkelsen skjer med røntgenbilde av lungene og blodprøve (IGRA). Etter råd fra Folkehelseinstituttet er det nylig gitt melding om at IGRA-testen kan vente inntil 3 måneder.
Alle kommuner og regionale helseforetak skal ha et tuberkulosekontrollprogram og skal sørge for å ha nødvendig personell med kvalifikasjoner for de oppgavene de skal utføre og en hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom disse.
I den aktuelle situasjonen vi har hatt de siste to månedene, har det skjedd en gradvis opptrapping av kapasiteten for tuberkulosekontroll. Både Refstad transittmottak og ankomstmottakene i Råde og Sør-Varanger melder nå at de har kapasitet til å gjennomføre undersøkelsene på det antallet som kommer til landet. Kapasiteten planlegges dessuten utvidet opp til 500 undersøkelser per dag i Råde/Sykehuset i Østfold HF og trinnvis fra 150 per dag i Sør-Varanger til 300 per dag fra årsskiftet.
Det har forekommet enkelte episoder der asylsøkere har blitt fraktet videre uten innledende tuberkuloseundersøkelse. Disse personene er fulgt opp på neste oppholdssted, selv om det har vært noen logistikkproblemer å finne fram til alle. Oppdaterte opplysninger fra 10. november er at tuberkulosekontrollen fungerer godt med den tilstrømningen vi har til Norge nå.

Helseundersøkelse av barn

Som følge av Barnekonvensjonen har alle barn rett til å bli behandlet og fulgt opp på linje med barn med fast opphold i Norge. Dette innebærer at barna også skal følges opp med helseundersøkelse i helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Dette skjer så snart barnet er registrert ved helsestasjonen, dvs. etter at barnet/familien er kommet til et ordinært mottak.

Gravide

Alle gravide har rett til helsehjelp og helseundersøkelse uavhengig av asylsøkerstatus.
Kommunene har ikke plikt til å foreta andre systematiske undersøkelser av helseforhold hos asylsøkere. Helsedirektoratet har likevel anbefalt å tilby en helseundersøkelse etter ankomst til ordinært mottak, for å få oversikt over somatiske og psykiske helseforhold, inkludert å gi tilbud om vaksinasjon. Innholdet i den anbefalte undersøkelsen fremkommer i Veileder fra Helsedirektoratet om helsetjenestetilbud til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente
(IS-1022) som er lagt ut på Helsedirektoratets nettside.
Helsedirektoratet er kjent med at flere kommuner tilbyr asylsøkere en helseundersøkelse. Helse- og omsorgsdepartementet har ikke oversikt over hvor mange kommuner det gjelder.
Fylkesmennene har ansvar for koordinering i eget fylke. Det er jevnt over økende aktivitet i embetene, og økende behov for at fylkesmenn følger opp og bistår kommuner.
Fylkesmennene rapporterer til Helsedirektoratet hver uke om situasjonen i eget fylke.
Det er etablert ulike møtearenaer på departementsnivå og mellom underliggende etater. Helsedirektoratet har etablert en liaison i UDI.
Ut fra de rapportene jeg får, vil jeg understreke at helsetjenestene mobiliserer ressurser og rigger systemene til å dekke behovene, spesielt i forbindelse med tuberkulosescreeningen. Tjenestene synes å være raske til å tilpasse seg endrede utfordringer og behov.