Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:170 (2015-2016)
Innlevert: 06.11.2015
Sendt: 09.11.2015
Besvart: 13.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Kan statsråden redegjøre for og fremlegge eksakte tall for hvordan utviklingen i antall polititjenestemenn per 1 000 innbygger har utviklet seg fordelt på de enkelte politidistrikter, lensmannsdistrikter og særorganer?

Begrunnelse

Stortinget har vedtatt et mål om 2 tjenestemenn per 1 000 innbygger innen 2020. Formålet må være å sette politiet i stand til å yte gode tjenester i hele landet.
Skal en økning til 2 politifolk per 1 000 innbygger virke etter intensjonen, er man avhengig av at veksten reelt sett øker politikraften, og ikke bidrar til økt byråkrati.
Dessuten må politikraften økes i hele landet, også i områder med store avstander. Ved en stor befolkningsvekst i byene vil antallet politifolk uansett øke mest der, så en må sørge for at måltallet 2 per 1 000 innebærer en positiv vekst for alle politidistrikt og hele landet.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: