Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:175 (2015-2016)
Innlevert: 09.11.2015
Sendt: 10.11.2015
Besvart: 13.11.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Regjeringen har varslet at man ikke ble klar over omfanget av asyltilstrømmingen før etter august 2015.
Hvilke konkrete tiltak har statsråden gjennomført etter 1. august for å begrense asyltilstrømmingen?

Begrunnelse

Det bes om at tiltakene grupperes på følgende måte:

- Tiltak som er iverksatt.
- Tiltak som er sendt på høring.
- Tiltak som er varslet stortinget om vil bli vurdert, sendt på høring eller gjennomført.
- Forslag som kun er lansert i media.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: I Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) kapittel 2.1 om innstramminger og kostnadsdempende tiltak fremgår at regjeringen vil "utrede nærmere spørsmål knyttet til medlemskap i folketrygden, botidskrav og retten til bostedsrelaterte ytelser og ytelser avledet av arbeid med utgangspunkt i en midlertidig arbeidstillatelse (rett til dagpenger, sykepenger, pleiepenger, omsorgspenger, arbeidsavklaringspenger og yrkesskadedekning), herunder særordninger for personer med flyktningstatus, med sikte på innstramminger."
Arbeids- og sosialdepartementet er godt i gang med å utrede de aktuelle spørsmålene, og vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte så snart arbeidet er sluttført og regjeringen har tatt stilling til konkrete tiltak.