Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:177 (2015-2016)
Innlevert: 09.11.2015
Sendt: 10.11.2015
Besvart: 16.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Regjeringen har varslet at man ikke ble klar over omfanget av asyltilstrømmingen før etter august 2015. Hvilke konkrete tiltak har statsråden gjennomført etter 1. august for å begrense asyltilstrømmingen?

Begrunnelse

Det bes om at tiltakene grupperes på følgende måte:

- Tiltak som er iverksatt.
- Tiltak som er sendt på høring.
- Tiltak som er varslet stortinget om vil bli vurdert, sendt på høring eller gjennomført.
- Forslag som kun er lansert i media.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Helt siden regjeringen ble klar over omfanget av asyltilstrømingen, har fokuset på håndteringen av dette, herunder å begrense asyltilstrømningen til Norge, gjennomsyret alt arbeid vi har gjort på feltet, både nasjonalt og internasjonalt. Det vil bli for omfattende å redegjøre for alt dette, så mitt svar på spørsmålet må derfor bli på et generelt nivå.
Regjeringens hovedinnsats den første tiden har selvfølgelig vært rettet mot å håndtere utfordringene knyttet til mottak av alle asylsøkerne som kom, og sikre at alle har fått et innkvarteringstilbud. Vi har likevel også hele tiden hatt et sterkt fokus på å begrense tilstrømningen til Norge, også i arbeidet med å etablere det nye mottaksapparatet. Vi har etablert to ankomstsentre (Østfold og Finnmark), for å få mer kontroll over den innledende fasen av oppholdet til asylsøkere i Norge. Det at Utlendingsdirektoratet (UDI) og Politiets utlendingsenhet er til stede i ankomstsentrene, legger til rette for at vi kan ha en mer hensiktsmessig og effektiv arbeidsdeling mellom etatene, herunder raskt å identifisere søkere som skal returneres. Dette er viktig.
Videre har regjeringen fokusert på tiltak for å redusere ankomstene over Storskog, både gjennom dialog med russiske myndigheter, gjennom instruks til UDI om å hastebehandle asylsøknader fra personer som har reist inn i Norge fra Russland, og gjennom informasjonstiltak for å informere potensielle asylsøkere om at de ikke kan regne med å få asyl i Norge, blant annet informasjon om at afghanere uten beskyttelsesbehov risikerer å bli returnert til Afghanistan. Vi jobber kontinuerlig med å redusere saksbehandlingstiden for disse sakene, slik at asylsøkere som ankommer fra Russland og som ikke har beskyttelsesbehov, kan returneres så raskt som mulig. Dette er viktige signaleffekter for å redusere asyltilstrømningen over grensen fra Russland.
Når det gjelder tiltak som er varslet Stortinget, nøyer jeg meg med å henvise til tilleggsnummeret til statsbudsjettet, hvor regjeringen varsler en omfattende tiltakspakke for å redusere asyltilstrømningen til Norge. I tilleggsnummeret redegjøres det også for en rekke tiltak som allerede er under arbeid.