Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:191 (2015-2016)
Innlevert: 12.11.2015
Sendt: 12.11.2015
Besvart: 18.11.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): Regjeringen har i den politiske plattformen varslet å fjerne unødvendige og særnorske forbud, eksempelvis forbud mot vannscooter.
Hva er fremdriften på dette punktet i avtalen, og når kan man forvente at regelverket for kjøring av vannscooter vil bli liberalisert?

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Nytt regelverk for bruk av vannscooter ble innført 1. juli 2013. Forbudet mot bruk av vannscootere ble da opphevet og erstattet med forbudsbelter, som strekker seg ut til 400 meter fra land i saltvann og 500 meter fra land i ferskvann. Det er tillatt med transportkjøring i lav fart for å komme seg ut gjennom forbudsbeltene. Bakgrunnen for at vannscootere fortsatt ble underlagt strengere restriksjoner enn båter var særlig vannscooternes spesielle egenskaper og ivaretakelse av hensyn til miljø og sikkerhet. Ved lovendringen ble det samtidig besluttet at nytt regelverk skulle evalueres etter sesongen 2014.
Etter sommeren 2014 gjennomførte Vista analyse, på oppdrag fra Miljødirektoratet, en evaluering av vannscooterregelverket. Miljødirektoratet har vurdert rapporten fra Vista analyse, og direktoratets faglige tilrådning er sendt Klima- og miljødepartementet. Klima- og miljødepartementet går nå gjennom vannscooterregelverket, og vi vil vurdere behovet for endringer.
Jeg vil for øvrig nevne at Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet til kommunene til å forby eller begrense bruk av vannscooter utenfor forbudssonene av hensyn til natur, næring, sikkerhet eller støy. Med denne myndigheten vil kommunene med sin lokalkunnskap kunne regulere vannscooterkjøringen slik at man får mer håndterlige og praktiske løsninger lokalt. Delegeringen trer i kraft 1. januar 2016.