Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:196 (2015-2016)
Innlevert: 12.11.2015
Sendt: 13.11.2015
Besvart: 19.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Avisen NyTid 12.11.2015 viser til store avvik i det mottaksdrivere avtaler i kontrakter og det regnskapene viser at de har brukt på kvalitet, personale, aktiviteter og tilbud på mottakene. Utbyttene er over, kvaliteten under avtalt. Det er svært alvorlig og må stoppes. Konkrete saker det er varslet må følges opp, reaksjoner iverksettes, habilitet sikres.
Hva har statsråden foretatt seg for å sikre at skattebetalernes penger blir brukt som avtalt og at slik økonomisk kriminalitet stoppes?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Ansvaret for opprettelse, drift og nedleggelse av asylmottak er delegert fra Justis- og beredskapsdepartementet til Utlendingsdirektoratet (UDI). UDI stiller krav til driftsoperatørene for asylmottak når det gjelder innkvarteringstilbudet. For å sikre at mottakene tilfredsstiller kravene til ordinære mottak og transittmottak, gjennomfører direktoratet kontraktsoppfølging.
Kontraktsoppfølgingen innebærer at UDI kontrollerer om driftsoperatøren følger kontrakten og tjenesten driftsoperatøren har forpliktet seg til. Hvis det viser seg at mottaket ikke tilfredsstiller kravene, vil UDI følge opp dette med driftsoperatøren.
I tillegg til den formelle kontraktsoppfølgingen har UDI kontinuerlig dialog med driftsoperatører og mottak. Regjeringen har i Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016) foreslått en bevilgningsøkning på 66 mill. kroner til UDIs arbeid med mottaksetablering og oppfølging av mottak.