Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:197 (2015-2016)
Innlevert: 12.11.2015
Sendt: 13.11.2015
Besvart: 20.11.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Vil regjeringen ta kontakt med partiene på Stortinget for å drøfte hva som skal omfattes av merverdiavgiftsfritak for elektroniske nyhetstjenester før formell notifikasjon sendes til ESA?

Begrunnelse

I forbindelse med regjeringens varslede notifikasjon av merverdiavgiftsfritak for elektroniske nyhetstjenester mottar Familie- og kulturkomiteen på Stortinget en rekke henvendelser fra aktører som ønsker å gi innspill til riktig avgrensning. Undertegnede antar det vil være svært vanskelig å gjøre endringer i avgrensningen etter at regjeringen har sendt formell notifisering til ESA.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: I skatte- og avgiftsopplegget for 2016, jf. Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016, foreslås det å endre merverdiavgiftsloven slik at elektroniske nyhetstjenester fritas for merverdiavgift. Proposisjonen inneholder departementets vurderinger av hva som omfattes av merverdiavgiftsfritaket. Stortinget er følgelig gitt anledning til å ta stilling til hva som skal omfattes av merverdiavgiftsfritaket for elektroniske nyhetstjenester.
Det framkommer av omtalen at definisjonen av elektroniske nyhetstjenester i størst mulig grad bør samsvare med definisjonen av papiraviser og at hovedkriteriet må knyttes til tjenestens innhold. Det presiseres også at det vil være et vilkår for fritak at tjenesten hovedsakelig inneholder nyheter og aktualitetsstoff og at dette stoffet er fra et bredt spekter av samfunnsområder som for eksempel politikk, økonomi, kultur mv. Nyhetstjenester som i hovedsak omhandler saker fra kun én sektor eller er rettet mot én interesse, for eksempel kultur, religion, sport eller yrke, vil ikke være fritatt. Kravet om at nyhets- og aktualitetsinnholdet må være hentet fra et bredt spekter av samfunnsområder tilsvarer det som gjelder dagens fritak for papiraviser.
Departementet er i dialog med EFTAs overvåkingsorgan (ESA) om fritaket og avgrensningen av det og vil sende formell notifikasjon så snart som mulig. Notifikasjonen vil inneholde en beskrivelse av hvilke tjenester som skal omfattes av fritaket i tråd med forslaget som er lagt frem i Prop 1. LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016. Den nærmere avgrensning av fritaket må skje i forskrift i tråd med ramme i loven og forarbeidene.
Regjeringen legger opp til å iverksette fritaket så snart ESAs godkjenning foreligger og forskrift er fastsatt. Saken vil bli omtalt i Revidert nasjonalbudsjett 2016.
Dersom Stortinget ønsker en annen avgrensning enn den som vil bli foreslått vil notifikasjonen til ESA måtte korrigeres. En utvidelse til å omfatte andre publikasjoner (tidsskrift, bøker) vil kreve en helt ny notifikasjon. En endret avgrensning eller utvidelse av fritaket vil utsette ESAs behandling av saken og dermed også iverksettelsen av fritaket for elektroniske nyhetstjenester.