Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:202 (2015-2016)
Innlevert: 13.11.2015
Sendt: 13.11.2015
Besvart: 20.11.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Betyr dette at tiltakene i LHBT-planen ikke vil iverksettes og finansieres før i 2017, eller betyr dette at tiltakene i den varslede handlingsplanen skal finansieres innenfor rammene i 2016-budsjettet?

Begrunnelse

Bevilgningene til LHBT-formål kuttes i forslag til statsbudsjett for 2016. Dette vil gi lavere aktivitet på området. Samtidig har Statsråden varslet at det arbeides med en ny LHBT-handlingsplan med nye tiltak som skal legges frem i løpet av 2016.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Arbeidet med den varslede planen på lhbt-feltet er godt i gang. Regjeringen avholdt et innspillsmøte med politisk deltakelse fra berørte departementer samt med relevante organisasjoner og en rekke eksperter, den 12. november 2015.
Innspillene fra møtet vil være et sentralt grunnlag for utforming av tiltakene i den kommende planen. Finansieringsbehov som følger av planen blir avklart etter at enkelttiltakene og den samlede tiltaksporteføljen er fastlagt. Det legges til grunn at hvert departement har ansvar for å identifisere utfordringer, og iverksette og finansiere målrettede tiltak på sine respektive ansvarsområder, gjennom planperioden 2016-2019. Det legges vekt på å bruke ressursene på en målrettet måte og vurdere endring i prioriteringer ut fra dagens behov.
Regjeringen vil i tråd med dette vurdere eventuelle finansieringsbehov i forbindelse med den ordinære budsjettprosessen.