Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:213 (2015-2016)
Innlevert: 16.11.2015
Sendt: 17.11.2015
Besvart: 24.11.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva vil/kan statsråden gjøre for at en ektefelle kan få rett til pleiepenger når den andre ektefellen er syk/nyoperert, for å kunne ta ansvar for felles barn i rehabiliteringsfasen?

Begrunnelse

En 38 år gammel gift mann fikk sommeren 2015 beskjed om at hoften måtte skiftes pga. slitasje. Det er nå gjort, og han holder på med rehabilitering og opptrening.
Det betyr at vedkommende ikke er i stand til å ta seg av sine egne barn på 1,5 og 8 år. De to eldste må kjøres til/fra barnehage og skole, den minste har ikke barnehageplass.
Pga. den minstes behov for omsorg, bleieskift m.m. klarer ikke denne mannen å ta seg av de tre barna i denne perioden.
Mannens fastlege skrev en bekreftelse til konens arbeidsgiver, som hadde etterspurt det for å kunne gi konen permisjon med lønn.
Konens arbeidsgiver som er offentlig sektor snudde derimot, og kunne bare gi ulønnet permisjon de ukene det er snakk om.
Ekteparet vil ikke kunne klare seg uten begges lønn, og har ingen i nær familie til å avhjelpe dem i deres vanskelige situasjon.
Sosionomen på sykehuset sa det rett ut at eneste løsning var at konens fastlege skrev sykemelding på et annet grunnlag enn den egentlige grunnen. Ekteparet ønsker ikke å lyve for å få hjelp, men føler nå at de er hjelpeløse mot systemet.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Pleiepenger er midlertidig inntektserstatning for yrkesaktive som er borte fra arbeid på grunn av syke barn eller på grunn av pleie av nærstående som er i livets sluttfase. Etter dagens regler ytes pleiepenger til foreldre til syke barn under 12 år i forbindelse med behandling i helseinstitusjon (folketrygdloven § 9-10) og til foreldre til livstruende eller svært alvorlig syke barn under 18 år (folketrygdloven § 9-11). Det er et krav at barna trenger kontinuerlig tilsyn og pleie. Pleiepenger i forbindelse med pleie av voksne (personer over 18 år) ytes i to tilfeller. Når en psykisk utviklingshemmet person er livstruende eller svært alvorlig syk (folketrygdloven § 9-11), og i forbindelse med hjemmepleie av nærstående i livets sluttfase i inntil 60 dager (folketrygdloven § 9-12). Pleiepenger ytes for å ta seg av den pleietrengende, ikke for å ta seg av egne friske barn når den andre forelderen er syk.
Jeg har nylig sendt på høring forslag til endringer i pleiepengeregelverket i forbindelse med syke barn. Jeg mener pleiepengeordningen i utgangspunktet skal forbeholdes situasjoner når foreldre pleier syke barn under 18 år. Når barn er syke, er de i en sårbar situasjon. De har behov for sine foreldre, og jeg mener det er riktig at foreldre da gis mulighet til å kunne gi barna nødvendig tilsyn og pleie i perioder.
Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven er det et kommunalt hovedansvar å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til alle personer, barn som voksne, som oppholder seg i kommunen. Kommunene skal kunne tilby personlig assistanse, herunder praktisk bistand (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2). Av lovens forarbeider fremgår at praktisk bistand omfatter hjelp til alle dagliglivets gjøremål i hjemmet i tilknytning til husholdningen, for eksempel innkjøp av varer, matlaging og vask av klær og bolig m.v. Videre omfattes hjelp til egenomsorg og personlig stell. Normalt vil bistand til ivaretakelse av egne barn falle utenfor denne bestemmelsen da dette i prinsippet ikke regnes som helse- og omsorgstjenester. I særskilte tilfeller vil imidlertid bestemmelsen kunne komme til anvendelse også i disse tilfellene dersom kommunen anser det som nødvendig og hensiktsmessig. Slik bistand kan ytes som punktvis hjelp, for eksempel til å skifte bleier, og kommunen vil i kunne kreve egenandel i samsvar med forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
Voksne personer med kortvarig behov for bistand har mulighet til å organisere dagen og få nødvendig hjelp av ektefelle, familiemedlemmer, venner eller andre i deres nærmiljø, og eventuelt avtale nødvendig bistand fra kommunen. Jeg ser ingen grunn til å i innføre rett til pleiepenger fra folketrygden slike tilfeller.
Som stortingsrepresentant Vervik Bollestad nevner i begrunnelsen for spørsmålet kan arbeidsgiver innvilge velferdspermisjon med lønn. Jeg vil også minne om at arbeidstakere har rett til permisjon uten lønn i inntil 10 dager for å gi nødvendig omsorg til ektefelle, samboer, registrert partner eller foreldre (arbeidmiljøloven § 12-10). For slike kortvarige permisjoner vil det handle om et begrenset inntektstap for arbeidstaker. Endelig nevner jeg at arbeidstakere etter samme lovs § 10-2, som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har en generell rett til å få redusert sin arbeidstid, forutsatt at arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Når avtalt periode med redusert arbeidstid er over, har arbeidstakeren rett til å gå tilbake til tidligere arbeidstid.