Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:214 (2015-2016)
Innlevert: 16.11.2015
Sendt: 17.11.2015
Besvart: 23.11.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Hva vil statsråden gjøre for sikre aktører som Olaåsen Gård betingelser og rammer som gjør at de kan fortsette sitt viktige arbeid for sårbare grupper?

Begrunnelse

Mange gårdbrukere, deriblant flere små aktører, har de siste årene deltatt i prosjektet "Inn på tunet", som blant annet gir tilbud til ungdom innen området psykisk helse og rusomsorg, med vekt på° videreutvikling av arbeidsrettede tilbud spesielt.
Blant disse er Olaåsen Gård i Troms. De har deltatt i arbeidet siden 2006, og investert betydelige beløp i å tilpasse gården for brukergruppen.
Arbeidsministeren besøkte Olaåsen Gård i september. Han uttalte da til Harstad Tidende den 10.09.2015 følgende:

"Tilbudet ved Olaåsen Gård er et spennende og viktig tilbud til mennesker som står i en sårbar situasjon, som trenger å bli sett, bli bygd opp, trenger å få tilbake troen på seg selv, og finne potensialet de er i besittelse av".

Regjeringen har gjort en rekke endringer i tiltakssystemet som har gitt flere ideelle aktører vanskeligere rammevilkår. Endringene vil i følge flere av aktørene i "Inn på tunet" føre til økt arbeidsbelastning, og dårligere vilkår til å jobbe med brukergruppen. Enkelte aktører mener de står i fare for å måtte avslutte arbeidet gjennom "Inn på tunet" som følge av endringene.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Stortingsrepresentant Henriksen viser til at Olaåsen Gård har deltatt i prosjektet "Inn på tunet" siden 2006. "Grønt arbeid" er Arbeids- og velferdsetatens tilbud under "Inn på tunet"-satsingen. Gårdbrukere som ønsker å tilby Grønt arbeid må inngå avtale med en skjermet virksomhet om samarbeid for gjennomføring av tiltaket arbeidspraksis i skjermet virksomhet. Det er per i dag ingen endringer i dette tiltaket.
Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i arbeidsmarkedstiltakene med høringsfrist den 14. september 2015. Hensikten med forslagene er å senke terskelen inn i arbeidslivet. For å bedre tilbudet til personer som har behov for et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø, har departementet foreslått å etablere et nytt tiltak, som baseres på de eksisterende tiltakene kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA) og arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS). Tiltaket gis navnet arbeidsforberedende trening (AFT). Det er lagt til grunn at tiltaket skal gjennomføres av forhåndsgodkjente leverandører i skjermet sektor. Det nye tiltaket vil legge sterkere vekt på utprøving og trening i ordinært arbeidsliv etter en innledende fase i skjermede virksomheter.
Det forutsettes at "Grønt arbeid" under "Inn på tunet"-ordningen skal kunne videreføres gjennom en tilknytning til det nye AFT-tiltaket. I utkastet til forskrift for AFT er det ikke lagt opp til endringer sammenlignet med dagens APS-tiltak som vil få betydning for rammevilkårene i "Grønt arbeid".