Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:223 (2015-2016)
Innlevert: 17.11.2015
Sendt: 18.11.2015
Besvart: 25.11.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hvordan vil statsråden sikre forutsigbarhet, mangfold i sjangre og mindre byråkrati gjennom sitt forslag om å legge festivalene inn under Kulturrådet?

Begrunnelse

Viser til regjeringens forslag om å avvikle knutepunktordningen. Dette med unntak av Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge, samt Kortfilmfestivalen i Grimstad som fortsatt skal motta sine tilskudd over statsbudsjettet. Dette uten at Stortinget får diskutere og vurdere konsekvensene av en avvikling.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Regjeringen foreslår å avvikle knutepunktordningen og å overføre festivalene som ligger under ordningen til Norsk kulturråd. Vår ambisjon er å bidra til å styrke festivalfeltet og sikre mer rettferdig fordeling i årene som kommer. Denne omleggingen er et uttrykk for denne ambisjonen.
I tildelingsbrevet for 2016 vil Norsk kulturråd få i oppdrag å utvikle festivalstøtten til en mer differensiert og dynamisk ordning. Jeg vil ikke foregripe dette arbeidet, men lignende praksis som på scenekunstfeltet kan også utvikles for festivaler.
I Norsk kulturråds strategi fra 2015 står det at:

"Kulturrådet i sitt samlede arbeid skal sikre en bredde av uttrykk, stemmer og sjangre og stimulere til bred rekruttering til kunstfeltet."

Strategien vil - slik jeg ser det - bidra til å sikre mangfold også innenfor festivalfeltet.
Dette er også presisert i Prop 1 S (2015-2016) - i beskrivelsen av Norsk kulturråds overordnete oppdrag for 2016:

"[...] rådet skal ha et særskilt ansvar for å gjenspeile mangfoldet i kulturlivet", og videre "at ordninger skal gjennomgås også for å sikre mangfoldet i kulturlivet".

Jeg er overbevist om at de endringene regjeringen nå gjør innenfor festivalstøtten, og som Kulturrådet vil få i oppgave å håndtere, vil bidra til at festivaler sikres forutsigbarhet og kan planlegge med en lengre horisont enn et år av gangen. Videre vil omleggingen av festivalstøtten kunne bidra til å styrke kvaliteten i festivaltilbudet i alle regioner.
Til spørsmålet om omleggingen av festivalstøtten vil kunne sikre mindre byråkrati, er dette noe denne regjeringen er opptatt av innenfor alle sektorer. Norsk kulturråds forvaltning av Norsk kulturfond er intet unntak.
Til spørsmålet om omleggingen av festivalstøtten vil kunne sikre mindre byråkrati, er dette noe denne regjeringen er opptatt av innenfor alle sektorer. Norsk kulturråds forvaltning av Norsk kulturfond er intet unntak. Som beskrevet i Prop 1 S (2014-12015) er nytt elektronisk søknads- og saksbehandlingssystem tatt i bruk for alle de viktigste ordningene under Norsk kulturfond. Kulturrådet viderefører arbeidet med å forenkle og effektivisere søknadsprosessene både for brukerne og for Kulturrådets behandling av søknadene.