Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:228 (2015-2016)
Innlevert: 18.11.2015
Sendt: 18.11.2015
Besvart: 26.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Kva gjer Politiets utlendingsenhet (PU) for å identifisere moglege ofre for menneskehandel blant dei som er aktuelle for uttransportering, og korleis samarbeider PU med politidistrikta for sikre at ofre for menneskehandel får den oppfølginga og bistanden dei etter nasjonalt og internasjonalt regelverk skal ha?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: For PU er det å identifisere mulig ofre for menneskehandel en svært viktig oppgave slik at disse sakene blir behandlet i tråd med internasjonalt og nasjonalt regelverk. Dette gjelder alle trinn av saksbehandlingen. Når det gjelder asylregistreringen, har PU et eget tiltakskort som i detalj beskriver hva saksbehandler skal gjøre i saker hvor det foreligger indikasjoner på at utlendingen kan være et mulig offer for menneskehandel. Rutinene redegjør bl.a. for informasjonsinnhentingen i registreringsfasen og ulike varslinger som da skal finne sted. Det er også etablert en ordning med kontaktpersoner internt i politiet. Utlendingen gis videre tilbud om hjelp, og får også kontaktinformasjon til frivillig organisasjoner og lokalt politi.
Det er ikke uvanlig at opplysningene om mulig offer for menneskehandel fremkommer sent i saksgangen, for eksempel i nær tilknytning til en utsendelse fra riket. Også i disse tilfellene er det viktig for PU at det foretas en informasjonsinnhenting. Særlig gjelder dette om opplysningene fremstår som helt nye, og ikke tidligere synes å ha vært vurdert i en utlendings- eller straffesak. Forut for alle utsendelser gjennomfører PU en ganske omfattende informasjonsinnhenting, særlig for å avdekke ulike risikofaktorer. Det tas sikte på også å fange opp opplysninger som relaterer seg til om vedkommende kan ha vært et offer for menneskehandel, bl.a.:
-Alle opplysningene i utlendingssaken ses på (asylregistreringskjema, intervju hos UDI, de ulike vedtakene i saken, klagen, omgjøringsanmodninger, beslutninger, osv.)
-Asylmottaket ved leder eller nestleder kontaktes med spørsmål om utlendingens adferd der og om vedkommende fortsatt bor der
-Dersom utlendingen bor privat, kontaktes tidligere mottak for innhenting av opplysninger om utlendingens adferd
-Kriminalomsorgen kontaktes om utlendingen soner dom og bes uttale seg om utlendingens adferd
-Søk i alle aktuelle registre, bl.a. strasak, SSP, PO, Indicia og ElysII.
Det er ikke PUs oppgave å ta stilling til troverdigheten av de nye opplysningene. PUs oppgave er å sørge for at opplysningene videreformidles til rett adressat. Dette vil være UDI eller UNE om opplysningene relaterer seg til et beskyttelsesbehov ved retur.
Om utlendingen ønsker hjelp i Norge, kan det gis oppholdstillatelse i en refleksjons-periode etter utlendingsforskriften § 8-3. I slike tilfeller vil PU videreformidle opplysningene til ansvarlig politidistrikt slik at søknaden blir registrert, og deretter ha kontakt med UDI vedrørende den videre saksbehandlingen av saken og utfallet av den. Dersom det er grunnlag for å opprette en straffesak i Norge på bakgrunn av opplysningene, eller utlendingen selv ønsker det, blir dette videreformidlet til ansvarlig politidistrikt som må følge opp straffesaken. En politianmeldelse kan også kombineres med en søknad om refleksjon.
Nye opplysninger om at en utlending som er planlagt uttransportert kan være et offer for menneskehandel medfører ikke alltid at utreisen kanselleres. PU vil imidlertid først gjennomføre utsendelsen når dette er klarert av den instans som er ansvarlig for å vurdere de nye opplysningene i enten utlendingssporet eller straffesakssporet. Om ikke dette kan gjøres før den planlagte utsendelsen, må utreisen enten kanselleres eller utsettes noe.
I slike situasjoner blir det også vurdert om det er nødvendig å bruke tvangsmidler etter utlendingsloven, herunder fengsling eller pålegg om meldeplikt/bestemt oppholdssted.