Skriftlig spørsmål fra Svein Abrahamsen (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:235 (2015-2016)
Innlevert: 19.11.2015
Sendt: 20.11.2015
Besvart: 27.11.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Svein Abrahamsen (V)

Spørsmål

Svein Abrahamsen (V): Vil statsråden gjennomgå regelverket for tildeling av bostøtte til personer som deler bolig, og sikre like rettigheter for personer som deler privat bolig som for personer som deler kommunal bolig?

Begrunnelse

Med økende antall asylsøkere er det viktig med rask bosetting, og det er derfor viktig at regelverket ikke legger hinder for dette. For kommunene er det videre viktig at man i større grad kan benytte boliger i det private boligmarkedet som ledd i bosettingen.
Etter det undertegnede er gjort kjent med, er det i gjeldende regelverk en forskjellsbehandling av personer som ønsker å bo sammen i henholdsvis kommunal og privat bolig.
To personer som ønsker å dele kommunal bolig eller bolig kommunen disponerer, får beregnet bostøtte med grunnlag i sine individuelle inntekter og utgifter. Dersom to personer som ikke er samboere eller gift, ønsker å dele en privat bolig og i den forbindelse søker bostøtte vil inntektene imidlertid slås sammen. Terskelen for å få bostøtte når to deler privat bolig blir med dette betydelig høyere enn når to personer deler en kommunal bolig.
Med dette vil det for personer som kvalifiserer til bostøtte være mer gunstig å dele en kommunal bolig enn en privat bolig. Færre ønsker derfor å velge privat bolig og det blir vanskeligere å få til nødvendig sirkulasjon i de kommunale boligene.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Bostøtte beregnes på grunnlag av husstandens samlede inntekter og boutgifter. Både de som faktisk bor i boligen og de som er registrerte i folkeregisteret som bosatte på adressen, blir regnet med i husstanden. Personer som bor i bokollektiver i dag vil som hovedregel få beregnet bostøtte fra hele husstandens samlede inntekt. Denne regelen forskjellsbehandler ikke mellom personer som bor sammen i kommunal og privat bolig.
Det er på generelt grunnlag ikke hensiktsmessig at alle bostøttemottakere skal få beregnet bostøtten på grunnlag av sin individuelle inntekt og boutgifter, siden husstandens samlede inntekt har betydning for søkerens evne til å betale boutgiftene.
Bostøttelovens § 5 gjør imidlertid et unntak dersom kommunen har vedtatt tildeling av utleieboliger til helse- og sosialformål, og boligene dessuten er organiserte som bofellesskap eller liknende. Unntaket gjelder dermed ikke alle som deler en kommunal bolig. Unntaket er knyttet til kravene som stilles til boligen, og åpner for at personer som bor i slike bokollektiv vil kunne få bostøtte beregnet på grunnlag av sin individuelle inntekt og boutgift.
KMD er i et anmodningsvedtak fra Stortinget 17. juni bedt om å foreta en utredning av om bostøtteordningen bør gjøres gjeldende for personer bosatt i bokollektiver. Spørsmålet fra anmodningsvedtaket utredes i dag og KMD vil komme tilbake med svar på dette.
Regjeringen ønsker at bostøtten i størst mulig grad skal likebehandle søkere. Derfor har vi foreslått å harmonisere dekningsgraden for beboere i kommunale utleieboliger og andre mottakere fullstendig fra og med 2016.