Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:242 (2015-2016)
Innlevert: 20.11.2015
Sendt: 20.11.2015
Besvart: 25.11.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden bekrefte at innenfor Helse Sør-Øst så kommer Innlandet dårligere ut enn Oslo som følge av den justerte inntektsmodellen for psykisk helsevern, og vil statsråden ta initiativ til en evaluering av inntektsmodellen fra 2012?

Begrunnelse

Både i media og i tilbakemeldinger spørsmålsstilleren har fått oppgis det at det i Samdata for 2014 fremgår at kostnaden per poliklinisk pasient innen psykisk helsevern i 2014 var 29 700 kroner i Innlandet pr. voksen og kr 34.701 for barn og ungdom. For Oslo var tilsvarende tall kr 54 781 og kr 71 986.
Dette sies å være en matematisk konsekvens av beregningsmodellen til HSØ – der en kvadrering av folketall er bakt inn i formelen. Det oppgis at den justerte inntektsmodellen for psykisk helsevern for 2012 har ført til at Innlandet har mistet 120 millioner på fem år, og fram mot 2019 må det kuttes ytterligere 90 millioner på drift. Selv om behovet og befolkningen i Innlandet vokser. Modellen oppgis å ha den svakhet at jo raskere folketallet i Oslo vokser, desto større konsekvenser får dette for Innlandet (og andre helseforetak rundt hovedstaden).
I Oppland Arbeiderblad 5/11, tok to avdelingssjefer på denne bakgrunn til orde for at inntektsmodellen fra 2012 må evalueres.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er riktig at kostnadstall fra Samdata 2014 viser at det er forskjeller i kostnader per polikliniske pasient innen psykisk helsevern ved Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF. I følge Samdata 2014 er kostnad per polikliniske pasient i 2014 innen psykisk helsevern for voksne 54 781 kroner ved Oslo universitetssykehus og 29 700 kroner ved Sykehuset Innlandet. Kostnadene varierer mellom sykehus i hele landet. I følge Samdata 2014 er landsgjennomsnittet for kostnad per polikliniske pasient i 2014 innen psykisk helsevern for voksne 30 107 kroner. Intervallet på landsbasis går fra i overkant av 20 000 kroner (Diakonhjemmet sykehus) til i underkant av 55 000 kroner (Oslo universitetssykehus). Det kan være flere årsaker til variasjon i kostnader mellom sykehus. Det kan dreie seg om forskjeller i kompetanse (andel leger/psykologer), dekningsgrad på døgnavdelinger, ulike oppgaver mellom sykehus i tilknytning til regionale funksjoner og effektivitetsforskjeller. Kunnskap om variasjon er generelt en viktig kilde for de regionale helseforetakene som grunnlag i vurderinger av sykehus i egne regioner.
Helse- og omsorgsdepartementet tildeler midler til de regionale helseforetakene etter en inntektsmodell, jf. Stortingets behandling av Regjeringen Stoltenberg IIs budsjettforslag for 2009. De regionale helseforetakene har igjen modeller for fordeling av inntekter til helseforetakene i sine regioner. Disse bygger på den nasjonale modellen, men har lokale tilpasninger.
Helse Sør-Øst RHF sine planer for inntektsrammer for årene framover bygger bl.a. på forutsetninger om nasjonal bevilgning av midler til aktivitetsvekst som følge av vekst i befolkningen. Hele Helse Sør-Øst, også Innlandet, forutsettes å ha befolkningsvekst i disse årene. Innlandet får imidlertid lavere befolkningsvekst enn gjennomsnittet i regionen, ifølge SSBs prognoser. Dette medfører at Innlandet samlet sett får en mindre relativ andel av midlene som fordeles i inntektsmodellen. Det er også slik at aldersfordeling og andre sosiale kriterier inngår i modellen, i tillegg til befolkningsmengde. Sykehusområdene får en andel av inntektene som samsvarer med vekst og egenskaper ved den befolkningen de skal betjene. Det er blant annet lagt til grunn forskningsresultater som indikerer en sammenheng mellom forekomstene av psykiske sykdommer og befolkningen i storbyer. Helse Sør-Øst tildeler midler samlet til sykehusområdene og helseforetakene, og det er helseforetakene selv som beslutter intern fordeling ut fra egne behov og prioriteringer. Det er ikke planlagt noen omfattende evaluering eller endring av modellen på det nåværende tidspunkt.