Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:243 (2015-2016)
Innlevert: 20.11.2015
Sendt: 20.11.2015
Besvart: 30.11.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Hvordan vil helseministeren sikre at den gylne regel (om at veksten i psykisk helse skal være høyere enn i somatikken) blir fulgt i 2015, og hvilke tiltak er truffet for å forhindre kreativ rapportering slik at rapportert økning faktisk fører til økt kvalitativ god pasientbehandling?

Begrunnelse

I Prop. 1 S (2015-2016) side 57 oppgis det at oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene fra 2014 om høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på regionalt nivå, ikke ble innfridd fullt ut i noen helseregion. Foretaksmøtet 1. juni 2015 konkluderte med at det var rom for forbedringer for alle helseregionene, side 257.
I Samdata for 2014 oppgis det at den prosentvise kostnadsveksten til somatiske sykehus var høyere (4,2 prosent) enn til psykisk helsevern (0,7 prosent). Dette gjaldt alle regionene. Fra 2013 til 2014 var det også noe sterkere vekst i årsverk på somatiske sykehus enn i psykisk helsevern. Årsverkene økte med 3 prosent ved somatiske sykehus, 1,2 prosent i psykisk helsevern og 5,5 i TBS. Alle de fire regionene hadde sterkere vekst i årsverk på somatiske sykehus enn innen psykisk helsevern. Den prosentvise veksten i aktivitet var likevel sterkere i psykisk helsevern for voksne enn ved somatiske sykehus. Antall døgnopphold økte med 0,4 prosent i somatiske sykehus, 2,5 prosent i psykisk helsevern for voksne og 5,1 prosent for innleggelser i TSB. Polikliniske konsultasjoner økte ved både somatiske sykehus og i psykisk helsevern for voksne, men veksten var sterkere i psykisk helsevern for voksne (5,1 prosent mot 3,5 ved somatiske sykehus). Innen psykisk helsevern for barn og unge var det også vekst i konsultasjonene på 2,8 prosent. Størst prosentvis vekst var det innen TSB, hvor innleggelser og polikliniske konsultasjoner økte med hhv 5,1 og 7,3 prosent per innbygger 18 år og eldre.
Aktiviteten har altså økt prosentvis mer i psykisk helsevern enn i somatikken jf. foretakenes rapportering, men i antall årsverk og kostnader har psykisk helsevern hatt en lavere vekst enn somatikken.
Samtidig oppgis det i Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014, Norsk pasientregister, at 43 prosent av alle avsluttede henvisningsperioder i TBS står uten angivelse av status for individuell plan og det derfor er vanskelig å si noe sikkert om hvor mange pasienter som har individuell plan og hvor mange som burde hatt en. Det oppgis videre at det er mangelfull rapportering på noen sentrale dataelementer i psykisk helsevern for voksne: henvisningsformalitet, lovgrunnlag, individuell plan og hovedtilstand. Og videre at variasjonen i kompletthet er stor; på alle områdene er det noen som rapporterer korrekt og komplett mens andre har svært store mangler.
Media og fagpersoner ved sykehusene har frembragt informasjon som tilsier at en kreativ rapporteringspraksis er utbredt. Helsedirektoratet fant i desember 2014 at Helse Midt-Norge hadde både uklarheter og feil ved sin rapporteringspraksis.
Det er med andre ord fare for at det både rapporteres høyere aktivitet enn hva som faktisk er tilfellet og at muligheten for å måle kvaliteten i den aktiviteten som gjennomføres er mangelfull.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som representanten Toppe er kjent med ble den "gylne regel" første gang innført i 2005 av daværende helseminister Ansgar Gabrielsen. De overordnede målsetningene for denne regelen er at psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) skal prioriteres innen spesialisthelsetjenesten slik at tjenestene til disse pasientgruppene styrkes og at pasientene sikres de tjenester de har behov for. I 2010 ble regelen tatt vekk av Stoltenberg II Regjeringen.
I Sundvoldenerklæringen fremgår det at Regjeringen vil gjeninnføre regelen om at rus og psykisk helsevern, hver for seg, skal ha en årlig vekst som er høyere enn for somatikk. Dette ble fulgt opp ved at de regionale helseforetakene i oppdragsdokumentet for 2014 fikk følgende oppdrag:

"Det er høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Det legges til grunn at veksten innen psykisk helsevern skjer ved DPS og innenfor psykisk helsevern for barn og unge. DPS skal bygges ut og utrustes til å ta ansvar for gode akuttjenester gjennom døgnet, ambulante tjenester, poliklinikk og døgnbehandling, slik at befolkningens behov for vanlige spesialisthelsetjenester er dekket. Veksten måles blant annet gjennom endring kostnader, ventetid og aktivitet"

For å kunne rapportere på det ovennevnte krav har departementet lagt til grunn at det benyttes data fra allerede eksisterende dataregistreringer. I det følgende kommenteres måloppnåelsen for 2014 ettersom rapporteringen for 2015 fra de regionale helseforetakene først vil foreligge våren 2016. Den regionsvise rapporteringen på hvordan de regionale helseforetakene har oppfylt kravet, viser følgende:

Helse Sør-Øst: Utviklingen i ventetidene innen psykisk helsevern for barn og unge og for tverrfaglig spesialisert behandling ikke i tråd med regelen. Noen aktivitetsmål er nådd, mens andre ikke er oppfylt.

Helse Vest.: Ventetidsmålet oppnådd, mens noen av aktivitetsmålene ikke er oppnådd
Kravet til økningen i kostnader er ikke innfridd verken for psykisk helsevern for voksne eller barn og unge.

Helse Midt-Norge: Ventetidsmålet er oppnådd, mens aktivitetsmålene var innfridd bare på noen områder. Kostnadsveksten var høyere for tverrfaglig spesialisert behandling enn for somatikk, men psykisk helsevern både for barn og unge og for voksne var lavere enn for somatikk.

Helse Nord: Ventetidene gikk ned i tråd med kravet. Aktivitetsmålene ble bare delvis innfridd. Kostnadsveksten var størst innen somatikk og kravet var på dette området ikke innfridd.

Som det fremgår av det ovenstående, er "den gylne regel" oppfylt på noen områder og på andre ikke. Dette er jeg ikke tilfreds med. Samtidig vil jeg påpeke at det har vist seg krevende for de regionale helseforetakene å rapportere enhetlig på måloppnåelsen. På bakgrunn av erfaringene fra 2014 ble årsverk innført som ny måleindikator for 2015 og de regionale helseforetakene fikk følgende oppdrag i oppdragsdokumentet:
Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Innen psykisk helsevern skal distriktspsykiatriske sentre og barn og unge prioriteres. Veksten måles blant annet gjennom endring kostnader, årsverk, ventetid og aktivitet. Helseforetakene skal rapportere planer for hvordan dette skal gjennomføres innen 1. mars 2015.
Stortingsrepresentant Toppe viser til at Helsedirektoratet i desember 2014 fant at Helse Midt-Norge hadde både uklarheter og feil ved sin rapporteringspraksis. Som Toppe sikker kjenner til, gjaldt dette registrering av psykisk helsevern ved St. Olavs Hospital. Jeg sendte derfor et brev til Helse Midt-Norge i desember 2014, der jeg ba dem sørge for korrigering av registreringspraksis ved St. Olavs Hospital.
Rapportering på måloppnåelsen på "den gylne regel" for 2015 vil foreligge i årlig melding i mars 2016. I løpet av 2015 har jeg i flere sammenhenger tatt opp "den gylne regel" i styringsdialogen med de regionale helseforetakene. De har gitt uttrykk for at det kan være utfordringer i å rapportere på regelen på en enhetlig måte. Jeg vil arbeide for at den "gylne regel" vil bli ytterligere forbedret i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2016.