Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:244 (2015-2016)
Innlevert: 20.11.2015
Sendt: 20.11.2015
Besvart: 27.11.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvor mye matjord er staten eier av totalt sett og hva gjør statsråden for å sikre at statsforvaltningen ikke bidrar til at andelen leiejord øker?

Begrunnelse

I Jærbladet 20. november kan man lese at Statsbygg på sikt vil forpakte bort inntil 1400 dekar fulldyrka jord ved Åna fengsel. Landbruksministeren har flere ganger gitt uttrykk for at det er et mål å redusere andelen leiejord i jordbruket. Nå kan vi ende opp i en situasjon der Statsbygg sitter som eier og utleier av en stor eiendom midt i hjertet av matfatet Jæren.
Det antas at statsråden ikke bare er opptatt av utleieproblematikken mellom private, men i minst like stor grad er opptatt av leiejordproblematikken der staten er eier.
Det bes om en oversikt over de eiendommene med matjord som staten eier. Og også om disse drives i offentlig regi eller leies, forpaktes eller på annen måte drives av andre.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Staten eier mange eiendommer, også eiendommer med jordbruksareal. Det er ikke etablert rapporteringssystemer som kan gi samlede oversikter over hvor mye jordbruksarealet utgjør, hvor mange eiendommer dette representerer, eller omfanget av utleie på statlig eide eiendommer. Eiendommene brukes til en rekke ulike formål slik som til forskning og undervisning, i tilknytning til fengsler og områder rundt flyplasser eller andre offentlige anlegg. Et annet eksempel er seterområder og lignende i statsallmenning.
Ansvaret for eiendommene er fordelt på ulike departementer. Landbruks- og matdepartementet, som er mitt ansvar, eier jordbruksareal tilknyttet 3 ulike formål (utenom statsallmenningsarealene):

•Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) disponerer jordbruksareal for sitt FOU-arbeid. NIBIO som er departementets underliggende etat, driver med forskning, kunnskapsutvikling og formidling, og disponerer 2.708 dekar statlig eide jordbruksarealer, hvorav 1.660 dekar er leid ut til andre.
•Staur gård (Stange) benyttes både til FOU-arbeid for landbruket og til ordinær gårdsdrift. Av et totalareal på 830 dekar er 320 dekar leid ut til Graminor AS, som driver forsøksvirksomhet og planteutvikling.
•Syverud gård (Ås), hvor 100 dekar jordbruksareal disponeres til forsøks- og undervisningsformål i regi av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
Samlet utgjør dette et jordbruksareal under Landbruks- og matdepartementet på 3.638 dekar, hvorav 1.980 dekar er leid ut.
Den som eier en eiendom med jordbruksareal har driveplikt. Dette følger av jordloven § 8. Driveplikten kan oppfylles enten ved at eieren driver selv, eller ved at eiendommen leies bort til andre på visse vilkår. Også offentlige eiere har et slikt valg mellom å drive selv eller leie bort. Fordi offentlige eiere har ulike formål for eierskapet, vil det være ulike vurderinger som ligger bak valget mellom å drive jorda selv, selge jord som ikke drives av det offentlige selv, eller å leie jorda bort innenfor de mulighetene som loven åpner for.
Jeg mener det er viktig at offentlige etater skal ha frihet til å vurdere om de skal drive jorda selv, selge eller leie bort til andre. Det er og bør være de samme mulighetene for både offentlige og private aktører på dette punktet. Avveiningene henger nært sammen med årsaken til at det offentlige eier eiendommen.