Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:246 (2015-2016)
Innlevert: 20.11.2015
Sendt: 20.11.2015
Besvart: 27.11.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kva vil statsråden gjera for å trygge økonomien i bompengeprosjekt med høg del elektriske bilar, som til dømes Finnfast, og meiner statsråden det er rett at befolkning og næringsliv på Finnøy skal finansiera ei statleg fritaksordning eller vil han innføre ei kompensasjonsordning?

Begrunnelse

I eit oppslag i Stavanger Aftenblad 20.11.15 går det fram at den høge delen El-bilar i Finnfast trugar økonomien i bompengeprosjektet. I 2013 var 9,7 % av bilane som passerte bommen El-bilar. I oktober 2015 var 26,6 % av bilane som passerte bommen El-bilar. Desse kostnadane vert krone for krone velta over på andre bilistar med tillegg av renter sidan dei vil bli dekte inn på slutten av nedbetalingsperioden.
Dette er ein føresetnad som ikkje bompengeselskapet eller kommunane som har stilt garanti for prosjektet kunne sjå føre seg då prosjektet vart starta opp. Auken har vore særleg merkbar etter 2013 så statsråden kan ikkje gjera som vanleg å skulda på førre regjering.
Statsråden har etter at han vart statsråd lova at staten skulle stille garanti for bompengeprosjekta. Senterpartiet har gjort framlegg om dette i Stortinget, men ikkje fått støtte frå Framstegspartiet. I sitt svar av 7. november 2013 på skriftlig spørsmål frå Janne Sjelmo Nordås (Dokument nr. 15:17 (2013-2014)) skriv statsråden:

«Statlig garanti for lån som tas opp til utbyggingsprosjekter er et annet tiltak som vil bidra til betydelig lavere rente i mange prosjekter.»

Meir enn to år seinare er dette ikkje anna enn godt snakk.
Den manglande finansieringa kan og truge finansieringa av gang- og sykkelveg mellom Reilstad og Judaberg.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Stortinget vedtok i desember 1996 at elbiler skulle kunne passere uten å betale bomavgift. Klimaforliket som sikret elbilfordelene fram til 2018, alternativt 50 000 elbiler, ble behandlet av Stortinget i 2012, under forrige regjering hvor representanten Pollestad var statssekretær. Jeg minner om at det da ikke ble lagt til grunn at staten skulle kompensere noen aktører for tapte inntekter fra elbiler.
Et nytt forlik om nullutslippskjøretøy ble presentert i Meld. St. 2 (2014-2015). Der heter det blant annet at:


"Dagens fordeler for nullutslippsbiler må over tid fases ut. Det legges opp til at avgiftsfordelene for nullutslippsbiler skal beholdes ut 2017, men deretter gradvis fases ut. Årsavgift innføres med halv sats fra 2018 og med full sats fra 2020. Det vurderes å erstatte fritaket for merverdiavgift for elbiler med en tilskuddsordning som gradvis trappes ned. Fritaket for engangsavgift forlenges til 2020. Det settes i gang en prosess som gir kommuner større frihet og innflytelse over de øvrige fordeler for nullutslippsbiler som kjøring i kollektivfelt, gratis parkering og gratis tilgang til lading."

Jeg forholder meg til Stortingets vedtak. Jeg minner samtidig om at regjeringen har foreslått en bompengereform, hvor man blant annet foreslo å innføre en ordning med såkalt rentekompensasjon. I ordningen øker staten den statlige finansieringsandelen i alle bomprosjekt som velger å inkluderes i bompengereformen. Ordningen ville gitt økonomisk støtte til blant annet Finnfastprosjektet, som representanten Pollestad tar opp. Jeg merker meg at verken Senterpartiet eller de øvrige opposisjonspartier har ønsket å støtte regjeringens foreslått bevilgning. Dermed har Senterpartiet dessverre gått imot et virkemiddel som nettopp kunne bidratt til å bedre finansieringen av Finnfast.