Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:248 (2015-2016)
Innlevert: 20.11.2015
Sendt: 23.11.2015
Besvart: 30.11.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Kan statsråden redegjøre for på hvilken måte innstramming i retten til familiegjenforening for mennesker som har fått familien splittet i krig eller under flukt, at mer midlertidige oppholdstillatelser, dårligere levestandard i mottak og kutt i norskopplæring skal gi bedre integrering og sikre at flere av de som får opphold faktisk kommer i arbeid?

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: I den situasjonen Norge nå er i, har det vært viktig å innføre tiltak raskt for å begrense asyltilstrømningen. Innvandringsregulerende tiltakene er Justis- og beredskapsministerens ansvarsområde, herunder familiegjenforening og midlertidig opphold. Det er også drift av mottak for asylsøkere og livsoppholdsytelser til de som trenger det. Det er bred politisk enighet om reduserte ytelser og enklere standard.
Mitt ansvar er integreringspolitikken, norsk for asylsøkere i mottak tilhører også mitt ansvarsområde.
Med den store økningen i antall asylsøkere og flyktninger er reduksjonen i antall timer opplæring for asylsøkere også begrunnet med manglende tilgang på kvalifiserte lærere. Regjeringen mener at norskopplæring for personer med innvilget oppholdstillatelse skal prioriteres.
Integrering skjer i kommunene, og å stille krav til den enkelte er god integreringspolitikk. Det er ønskelig at kvalifiseringsarbeidet starter opp allerede i mottaksfasen. Jeg mener at det ikke nødvendigvis er mottakets standard som er det sentrale, men hva som faktisk skjer av kvalifiserende tiltak. Det ligger nå et forslag i Stortinget om å bevilge 30 millioner kroner til bland annet frivillige organisasjoner for å starte integreringsarbeidet allerede i mottak. Videre skal kartleggingen av den enkelte flyktnings kompetanse og kvalifiseringsbehov styrkes og kvalitetssikres. Regjeringen har foreslått 7 millioner kroner til dette. Det skal bidra til en bedre kobling mellom bosetting, kvalifisering og lokalt og regionalt arbeidsmarked, og til at kvalifiseringsarbeidet knyttet til den enkelte flyktning kan starte opp tidligere enn i dag.
Vi har gjennomført og planlegger å gjennomføre en rekke tiltak som vil bidra til at flyktningene som skal bo i Norge, så raskt som mulig kommer seg ut i arbeid eller utdanning. Gjennom den varslede meldingen til Stortinget vil vi fornye politikken og legger samtidig opp til en bred diskusjon og forankring av fremtidens integreringspolitikk i Norge.