Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:255 (2015-2016)
Innlevert: 24.11.2015
Sendt: 25.11.2015
Besvart: 03.12.2015 av næringsminister Monica Mæland

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvordan vil statsråden følge opp flertallspartienes forventning i budsjettavtalen om at Statkraft skal prioritere investeringer i fornybar kraft i Norge, og hvordan er dette i tråd med prinsippene for eierstyring slik disse er nedfelt i Meld. St. 27 (2013-2014) og Innst. 140 S (2014-2015)?

Begrunnelse

Regjeringen la i Prop. 40 S (2014-2015) opp til en total styrking av egenkapitalen i Statkraft SF på 10 milliarder kroner. En enstemmig komite sluttet seg til dette i Innst. 108 S (2014-2015).
I budsjettavtalen presentert 23.11.15 mellom FrP, H, KrF og V går man bort fra forslaget om å styrke selskapets finansieringsevne gjennom redusert utbytte med 5 milliarder kroner i planperioden (2014-2018). Utbyttet skulle reduseres med til sammen 5 milliarder kroner i 2016, 2017 og 2018.
Flertallspartiene varsler en merknad i budsjettavtalen der det blant annet sies: "Det vil være opp til selskapet å ta stilling til hvordan investeringsplanen skal tilpasses de finansielle rammene, men det legges til grunn at fornybar kraft i Norge prioriteres."
Det er vanskelig å se at formuleringen "..det legges til grunn at fornybar kraft i Norge prioriteres" som noe annet enn en klar forventning om hvilke prosjekt Statkraft skal prioritere. Det er etter prinsippene for eierstyring ikke naturlig at Stortinget legger seg borti hvilke prosjekter i planen som skal realiseres.
Dette bekreftes også av at komiteen i Innst. 108 S (2014-2015) ikke pekte på enkeltprosjekter som komiteen mente var særlig viktig. Det er like fullt klart at man ved stortingsbehandlingen mente at realisering av vindkraft i Midt-Norge var særlig viktig.
En merknad fra Stortinget binder ikke Statkraft SF og det vil derfor være naturlig at statsråden avklarer hvordan merknaden fra departementets side skal følges opp innenfor prinsippene for statlig eierskapsutøvelse.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Det fremgår av Meld. St. 21 (2013-2014) at målet med statens eierskap i Statkraft er å bidra til lønnsom og ansvarlig forvaltning av norske naturressurser. Videre skal det statlige eierskapet bidra til at hovedkontorfunksjoner blir i Norge og til utvikling av norsk kompetanse innenfor fornybar energi, som også kan benyttes til å gjennomføre lønnsomme kraftprosjekter internasjonalt.
Statkraft skal drives på forretningsmessig grunnlag med sikte på å levere en konkurransemessig avkastning. På samme måte som for øvrige selskaper Nærings- og fiskeridepartementet forvalter det statlige eierskapet i, er det styret som har ansvaret for vurdering av enkeltprosjekter.
Staten må som andre eiere kunne ha en dynamisk tilnærming til sitt eierskap og stå fritt til å vurdere eierspørsmål når forutsetninger endrer seg, som eksempelvis endrede markedsforhold. Dette kan også berøre eiers vurdering av kapitalforhold og utbytte. Når det gjelder Statkrafts evne til å investere, minner jeg om at Statkraft allerede er tilført 5 mrd. kroner i ny egenkapital høsten 2014, og at selskapet både har hatt, og fortsatt bør ha, en ikke ubetydelig investeringsevne.
Jeg legger til grunn at styret vil vurdere både tilgjengelig kapital for, og lønnsomheten i, prosjekter innenfor fornybar kraft i Norge. Dette vil være iht. statens mål med eierskapet i Statkraft og iht. gjeldende eierstyringsprinsipper når det gjelder rollefordeling mellom eier og styre.
Dette er ikke til hinder for at eier kan uttrykke forventninger knyttet til den strategiske utviklingen av et selskap, spesielt i en situasjon hvor realiseringen av strategien krever tilførsel av kapital.