Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:262 (2015-2016)
Innlevert: 26.11.2015
Sendt: 26.11.2015
Besvart: 30.11.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Når statsråden er gjort kjent med at Helse Sør-ØstRHF gir den største privat-ideelle rusinstitusjonen i landet så dårlige økonomiske rammer at et stort antall behandlingsplasser står i fare for å bli lagt ned, vil statsråden gripe inn og sikre at Borgestadklinikken (BK) får en drivverdig økonomi?

Begrunnelse

Blå Kors-Borgestadklinikken SA(BK) er et privat-ideelt sykehus innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) lokalisert i fire avdelinger. Tilbudet som gis ved klinikken er helhetlig, med avgiftningsenheter, rus- og avhengighetspoliklinikker, utredningsenhet, korttids- og langtidsbehandlingsenheter, familieenhet, skjermet enhet for gravide rusmiddelmisbrukere, laboratorium og kompetansesenter. Klinikken tar også imot pasienter etter HOT§§10-2, 10-3 og 10-4. (tvangsparagrafer)
BK ivaretar lokalsykehusfunksjon for Telemark på TSB, og har en regional funksjon for familiebehandling og gravide rusmisbrukere. Klinikken blir også en utdanningsinstitusjon for spesialister innen rus-i 2016.
Helse Sør-Øst RHF har løpende avtaler og årlige ytelsesavtaler om kjøp av helsetjenester fra Borgestadklinikken. Ytelsesavtalen for 2015 utgjør 129 døgnbehandlingsplasser (46965 døgn) og 8625 polikliniske konsultasjoner i året- hvilket vil si at BK er den største institusjon på døgnbehandling TSB i landet.
BK inngikk løpende rammeavtale i 2012 med priser som ikke er gode nok, og fikk med det et dårlig utgangspunkt som dras med årene fremover. Det var ikke priser man var fornøyd med den gangen, men med det asymmetriske maktforhold med kun en kjøper av tjenestene gjør det at Helse Sør Øst RHF kan presse dette gjennom.
BK har gjentatte ganger meldt behov for ressurser. Ytelsesforhandlinger mellom Helse Sør Øst RHF og BK -Blå Kors for 2014 resulterte i en økning utover lønns og prisjustering, midler knyttet opp til nye tilbud og stillinger, men fortsatt er de underfinansierte.
Ved siste forhandling 2015 ble BK bedt om å gjøre en organisasjonsanalyse for å se hvordan de kunne optimalisere driften innen eksisterende ramme. Rapporten viste med henvisning til offisielle tall at BK har vært klart underfinansiert over tid, og nå trenger tilførsel av 69,5 mill. kroner over 3 år, for å kunne gi et kvalitativt godt nok tilbud til pasientene.
Selv med denne økningen vil BK fortsatt være den rimeligste tilbyder av helhetlige TSB-tjenester i landet. Gjennomsnitt døgnpris på BK i 2015 er på kr. 4250. Helseforetakene hadde i 2014 for samme tjeneste en gjennomsnitts døgnpris på kr.8506. (tabell 4.11, Samdata 2014). Om BK hadde hatt de samme betingelser, hadde det medført en økning på 200 mill kroner i året.
BK er lokalsykehuset for TSB i Telemark, og ivaretar med dette ansvaret HFene har i andre fylker til halvparten av prisen helseforetakene får for denne tjenesten. Dette gir ikke grunnlag for likeverdige tilbud for pasientene i denne regionen.
Jeg vet at BK har en målsetting om å være billigere og bedre enn det offentlige, men kan ikke klare å gi godt nok tilbud uten en gjennomsnittlig døgnpris på rundt kr. 5700, som fortsatt er betydelig lavere pris enn de offentlige har.
Lav gjennomsnittlig døgnpris over tid har også ført til utarming, lav bemanningsfaktor og etterslep på vedlikehold. For 2015 har BK et budsjettert underskudd på 15 mill. kroner og tærer dermed på egenkapitalen.
I rapporten fra organisasjonsanalysen er skissert 5 ulike alternativer til løsning, og rapporten er ikke beståitt av Helse Sør Øst RHF. De er nå kommet med et tilbud til BK på 10 mill. kroner ekstra for 2016. Når BK er i 15 mill. i underskudd i 2015, er dette tilbudet uforståelig, når Helse Sør-Øst også da setter et krav til BK om ikke å legge ned plasser, da trekkes de i rammen, og i verste fall sier de opp avtalen for alle 129 døgnplasser og 8625 polikliniske konsultasjoner, noe som vil ramme TSB feltet hardt.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Borgestadklinikken er en sentral institusjon i behandlingen av ruslidelser i de sørlige deler av helseregion Sør-Øst, og det er derfor viktig at man forholder seg aktivt til de alvorlige bekymringene institusjonen har uttrykt. Jeg har forstått at Borgestadklinikken og Helse Sør-Øst har hatt en felles prosess knyttet til å se på driften av institusjonen og avtaleforholdet mellom partene. Denne prosessen er etter hva jeg har forstått ikke helt ferdig. Partene er fortsatt i forhandling om ytelsesavtalen for 2016.
Jeg håper at partene gjennom dialog kommer frem til en felles løsning som sikrer tilbudet til mennesker med ruslidelser i denne delen av landet. Det er samtidig viktig å minne om at det ligger noen rettslige begrensninger i hvor langt partene kan gå for å finne en løsning for den økonomiske situasjonen hos Borgestadklinikken. Borgestadklinikkens avtale er et resultat av en anbudskonkurranse som ble gjennomført i 2012, og det er derfor begrensninger i forhold til regelverket for offentlige anskaffelser med tanke på likebehandling osv.