Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:267 (2015-2016)
Innlevert: 26.11.2015
Sendt: 27.11.2015
Besvart: 04.12.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Jeg har registrert at det ved St. Olavs Hospital foreslås å kutte rus og psykiatri med 20 millioner. Styreleder i NRK 25.11 spør om det å kutte mindre i psykiatrien enn i somatikken, eller å sørge for å øke aktiviteten uten høyere økonomisk vekst i psykiatrien enn i somatikken, vil oppfylle den gylne regel.
Kan statsråden oppklare om dette som styreleder foreslår er i tråd med den gylne regel og hva som generelt må til for å oppfylle den gylne regel om høyere vekst i psykiatrien enn i somatikken?

Begrunnelse

Det fremgår med jevne mellomrom i ulike oppslag i mediene at den gylne regel om høyere vekst i psykiatrien enn i somatikken tolkes høyst ulikt og at det derfor er stort behov for å få klargjort hvordan den gylne regel skal forstås. I forbindelse med budsjettbehandlingen ved St. Olavs Hospital stilte styreleder ifølge NRK 25.11 følgende spørsmål:

"– Det store spørsmålet er hvordan vi skal oppfylle Høies gylne regel om at det skal være høyere vekst i psykiatrien enn i somatikken. Vil det å kutte mindre i psykiatrien enn i somatikken oppfylle den gylne regel?"

Og videre skriver NRK:

"Sykehusets styreleder (...) sier det også er et spørsmål om hva "vekst" må innebære.
– Hvis vi sørger for å øke aktiviteten innen psykisk helsevern og rus, må vi likevel dokumentere at vi også har høyere økonomisk vekst i psykiatrien enn i somatikken? spør han."

I følge NRK legger styrelederen til at det blir vekst i psykiatrien ved St. Olavs Hospital, som i at flere får behandling eller at de må vente kortere. Men om det blir vekst i pengebruken er usikkert.
Dette oppslaget er bare et eksempel av mange på at det er stor uklarhet i helseforetakene om hvordan den gylne regel skal tolkes og at det derfor er stort behov for at Helse- og omsorgsministeren rydder opp i dette.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Først vil jeg vise til mitt svar på representanten Toppe sitt spørsmål nr. 243 til skriftlig besvarelse:

"Rapportering på måloppnåelsen på "den gylne regel" for 2015 vil foreligge i årlig melding i mars 2016. I løpet av 2015 har jeg i flere sammenhenger tatt opp "den gylne regel" i styringsdialogen med de regionale helseforetakene. De har gitt uttrykk for at det kan være utfordringer i å rapportere på regelen på en enhetlig måte. Jeg vil arbeide for at den "gylne regel" vil bli ytterligere forbedret i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2016. "

Når det gjelder representanten Toppe sitt spørsmål fremgår det at dette omhandler ett helseforetak i helseregion Midt-Norge. Jeg har forståelse for at helseforetakene i sine budsjettprosesser stiller spørsmål ved hvordan de skal oppfylle kravet om høyere vekst innenfor psykisk helsevern og rusbehandling enn innenfor somatikken. Jeg vil, som det fremgår av det ovenstående, komme tilbake til konkretisering av kravet for 2016. Det viktigste må likevel være at pasientene faktisk opplever at behandlingstilbudet innenfor disse områdene øker minst like mye som innen somatikken. Kravet vil imidlertid fortsatt gjelde på regionalt nivå og det er ikke hensiktsmessig at jeg går inn i de enkelte helseforetaks budsjettprosesser.