Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:271 (2015-2016)
Innlevert: 27.11.2015
Sendt: 30.11.2015
Besvart: 09.12.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan ministeren gi en statusrapport over hvor mange dagaktivitetsplasser for personer med demens som er bygd ut i 2015 og hvor mange plasser det finnes totalt, hvor stor andel av hjemmeboende med demens som i dag har dagaktivitetstilbud, samt hvor stor andel av midler satt av til tilskudd for etablering av dagaktivitetsplasser som ble brukt i 2014 og 2015 og regjeringens plan for å oppfylle Stortingets vedtak?

Begrunnelse

Under behandling av Senterpartiets representantforslag om en forpliktende opptrappingsplan for etablering av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens, Dokument 8:53 S (2014-2015), Innst. 221 S (2014-2015)vedtok Stortinget at det blir en plikt for kommunene å tilby et dagaktivitetstilbud for personer med demens innen 1. januar 2020.
Ved forrige spørsmål om dette til statsråden fra undertegnende, besvart 22.09.2014 stod følgende:

"Ved å legge til grunn at 75 pst. ønsker et tilbud, svarte dette til et behov for dagaktivitetstilbud til om lag 23 000 flere personer, omgjort til om lag 9200 dagaktivitetsplasser."

Og

"I budsjettet for 2014 ble det lagt til rette for 1200 nye dagaktivitetsplasser. Hittil i år er det opprettet om lag 630 nye plasser. Dette har gitt nesten 1300 flere personer et dagaktivitetstilbud gjennom tilskuddsordningen."

Over år har tilskuddspotten til dagaktivitetsplasser ikke blitt brukt opp og det kan skyldes at kommunene får dekket en for liten andel av utgiftene.
Det er nå behov for å få en bedre og oppdatert oversikt over status for utbygging av dagaktivitetsplasser for personer med demens, hva som er behovet og hva som er regjeringens plan for at kommunene i 2020 skal være i stand til å oppfylle sin plikt.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Denne regjeringen er opptatt av å bedre demensomsorgen. I regjeringsplattformen har vi et mål om å legge til rette for økt dag- og aktivitetstilbud og styrke satsingen på tilbudet til personer med demens. Dag- og aktivitetstilbud gir mening, mestring og gode opplevelser for den enkelte og avlastning for pårørende, og kan bidra til å forhindre eller utsette institusjonsinnleggelse.
En kartlegging i 2010 viser at bare 9,3 pst. av hjemmeboende med demens har et dagaktivitetstilbud å gå til. Behovet for dagtilbud vil være bestemt av antallet i målgruppen som ønsker dagtilbud. Det er grunn til å tro at ikke alle hjemmeboende personer med demens ønsker et dagaktivitetstilbud. Dersom det legges til grunn at 75 pst. ønsker et dagaktivitetstilbud, svarer dette til et behov for dagaktivitetstilbud til om lag 23 000 flere personer. Det legges til grunn at hver plass benyttes av om lag 2,5 brukere per uke. Dette vil da bety et behov for om lag 9 200 plasser. Nasjonal kartlegging av kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud for personer med demens i oktober 2014 viste at 6318 personer fikk tilbudet.
Prevalenstallene som er benyttet i Demensplan 2015 indikerer at det er noe over 72 000 personer med demens over 65 år ved utgangen av 2014, og om lag halvparten antas å bo hjemme. Dette anslaget innebærer at noe over 17 pst. av hjemmeboende personer med demens hadde et dagaktivitetstilbud i 2014.
Det er Helsedirektoratet som forvalter tilskuddsordningen. Direktoratet opplyser at det ved utgangen av november er gitt tilskudd til om lag 550 dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens for inneværende år. Totalt i ordningen er det siden 2012 gitt tilskudd til om lag 2385 plasser. Av disse plassene er ca. 1 830 videreført i 2015. Helsedirektoratet viser til at det er flere grunner til at plasser ikke videreføres. Enkelte kommuner får ikke videreført tilskudd grunnet manglende rapportering etter flere purringer fra Helsedirektoratet. I andre tilfeller kan årsaken være at tilbudet ikke er lovpålagt.
Jeg vil følge opp Stortingets anmodningsvedtak om dagaktivitetstilbud. I den nylig fremlagte Demensplan2020 har vi sagt at kommunene skal ha en lovpålagt plikt til å tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens i 2020.
Regjeringen er også opptatt av å sikre gode rammer for tilskuddet til utbygging av dagaktivitetstilbud. I saldert budsjettet for 2014 ble det bevilget 81,4 mill. kroner til dagaktivitetstilbud. I tillegg ble det overført ubrukte midler fra 2013 på 120 mill. kroner, til sammen 201,4 mill. kroner. For 2014 ble det regnskapsført 131,4 mill. kroner, som utgjør om lag 65 pst. av disponibelt beløp for 2014. I saldert budsjett for 2015 er det bevilget 220,6 mill. kroner til formålet. Ved utgangen av oktober 2015 er det regnskapsført 161,7 mill. kroner. Regjeringen har for 2016 foreslått å bevilge 71,3 mill. kroner til 1200 nye dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens.
Videre har mitt departement gitt fylkesmennene i oppdrag både i 2014 og 2015 å følge opp kommuner som ikke har søkt tilskudd eller som ikke har et dagaktivitetstilbud. Helsedirektoratet forvalter dagens tilskuddsordning og driver utstrakt informasjonsarbeid for å spre kunnskap om ordningen.
Flere av innspillene fra brukere og pårørende på de regionale dialogmøtene knyttet til utviklingen av Demensplan 2020 berørte behovet for dagaktivitetstilbud. Innspillene dreide seg i hovedsak om behov for et mer fleksibelt og differensiert aktivitetstilbud og behov for mer fysisk og sosial aktivitet tilpasset den enkeltes alder, funksjonsnivå og interesser. Utbygging av dagtilbud er derfor et viktig område i regjeringens nye demensplan; Demensplan 2020.