Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

Dokument nr. 15:272 (2015-2016)
Innlevert: 27.11.2015
Sendt: 30.11.2015
Besvart: 07.12.2015 av næringsminister Monica Mæland

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Ifølge avsløringer fra Dagsavisen har det vært store lønnshopp blant ansatte i Innovasjon Norge, der 136 tjener over 800 000 kroner, med sterk vekst bare det siste året.
Er statsråden kjent med dette, og hva har statsråden tenkt å foreta seg for å bringe lønnsnivået under kontroll?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Selskaper hvor staten har en eierandel er svært ulike, og både størrelse, bransje, virksomhetsområde og hva som er konkurransedyktig godtgjørelsesnivå vil variere mellom selskapene. Innovasjon Norge er et særlovsselskap hvor staten eier 51 prosent. Som eier er jeg opptatt av at selskapet forholder seg til statens forventninger til lederlønn og hovedprinsippet om at lederlønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende, sammenlignet med tilsvarende selskaper. Det skal også legges vekt på moderasjon. Innovasjon Norge har redegjort overfor departementet at selskapet forholder seg til disse prinsippene, og at de legges til grunn i lønnsfastsettelsen for alle ansatte.
I 2014 rapporterte Innovasjon Norge om en tilnærmet nullvekst i samlede lønns- og personalkostnader, og det var reduserte lønnsforskjeller blant de ansatte. Lønnen for toppledelsen i Innovasjon Norge fremgår av regnskapene. Utover dette mottar departementet også rapportering om samlende lønns- og personalkostnader for lederne ved de 15 distriktskontorene og de i overkant av 30 utekontorene. Dette er en del av rapporteringen for bruken av selskapets basiskostnader.
Når det gjelder inneværende år, er jeg kjent med oppslagene som har vært i media den siste tiden og Innovasjon Norges redegjørelser i den forbindelse. Lønns- og personalkostnader for 2015 vil bli redegjort for i den kommende årsrapporten. Departementet vil da kunne gjøre en nærmere vurdering av utviklingen i selskapet, herunder også lønns- og personalkostnader.
Departementet følger opp lønnsfastsettelsen i dialogen med styreleder, og vi legger til grunn at Innovasjon Norge har en lønnspolitikk som er i tråd med statens forventninger til lederlønn og de prinsipper selskapet redegjør for i sin årsrapport. Utover dette har departementet tillit til at styret i Innovasjon Norge forvalter selskapet på en god måte.