Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:280 (2015-2016)
Innlevert: 30.11.2015
Sendt: 01.12.2015
Besvart: 09.12.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Mener statsråden det er behov for pianostemmerutdanning i Norge, og på hvilken måte bør denne organiseres?

Begrunnelse

Det finnes i dag kun 66 autoriserte pianostemmere i Norge og siden det ikke finnes noen utdanning til dette yrket i Norge, blir det stadig færre i yrket. Behovet for mange i dette yrket er ikke stort, men det er vesentlig for et land som har et aktivt kulturliv med mange kulturskoler og konserthus, å ha nok pianostemmere.
Tidligere fantes et utdanningstilbud på Rud videregående skole i Bærum, Akershus, men det ble nedlagt av flere grunner for en tid tilbake.
Det er tatt et initiativ om å opprette et toåring utdanningstilbud ved Norges Musikkhøyskole, noe høyskolen kan gjøre på kort varsel. Det vil heller ikke koste mye penger da det er snakk om få studieplasser.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Representanten Aasen viser til at det i dag er 66 autoriserte pianostemmere i Norge med en gjennomsnittsalder på 62 år.
Ved kulturinstitusjoner, undervisningssteder og hos andre som må ha godt klingende piano og flygler er det behov for pianostemmere med høy fagkompetanse. Faget er spesialisert og det krever lang trening å bli en god pianostemmer. Det kan vanskelig oppnås uten spesialutdanning.
Som representanten Aasen peker på, er det ikke behov for mange utøvere i faget. Departementet har fått indikasjoner på at det årlige behovet for nye pianostemmer er 4 - 5 for å beholde antallet kvalifiserte pianostemmere på dagens nivå.
Som representanten Aasen riktig påpeke, ble det tidligere gitt en to-årig utdanning i pianostemming og pianoteknikk ved Rud videregående skole i Akershus. Denne utdanningen bygget på grunnkurs (vg1) i design og håndverk. Tilbudet ble lagt ned i 2010 på grunn av lav søkning. Per i dag tilbyr ingen skoler dette faget på videregående nivå.
Spørsmålet om framtidig organisering av pianostemmerutdanningen ble tatt opp på et møte i departementet i september 2014 med Norges musikkhøgskole (NMH) og Norges Pianostemmer og Teknikerforening (NPTF). Departementet oppfattet den gang at ønsket var å utvikle en pianostemmerutdanning på fagskolenivå. På møtet stilte departementet seg positiv til at NMH og NPTF samarbeidet videre for å klarlegge denne muligheten.
Departementet har mottatt budsjettforslag fra NMH for 2017. Den inneholder blant annet søknad om midler til et toårig høyskolekandidatstudium som pianostemmer og ikke til en fagskoleutdanning. Dette gjør det mer utfordrende blant annet med hensyn til opptaksgrunnlag. Utover de økonomiske sidene, som behandles i den ordinære budsjettprosessen, er det derfor behov for en ny dialog med NMH og NPTF. Det vil jeg ta initiativ til.