Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:281 (2015-2016)
Innlevert: 01.12.2015
Sendt: 01.12.2015
Besvart: 03.12.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Nils Kristian Moe sa i et intervju den 27/11 at POD har besluttet at lokalisering av administrasjonssetet skal legges til Trondheim.
Kan statsråden vise til hvilket vedtak det her refereres til, og hvordan vil justisministeren sørge for at Stjørdal får en uhildet og skikkelig vurdering som lokaliseringssted for nye Trøndelag politidistrikt, samt hva er statsrådens vurdering av hvordan prosessen er håndtert så langt?

Begrunnelse

Det vises til pågående omorganisering av politiet, og hvor høringsfrist for høringsnotat om etablering av politiadministrasjonsseter gikk ut 17.november. Både Stjørdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune har gitt uttrykk for at Stjørdal bør utredes nærmere som lokaliseringssted for det nye Trøndelag politidistrikts hovedsete med operasjonssentral. Dette støttes av politiets fagforeninger i Nord-Trøndelag. Lokalisering til Stjørdal vil ha en rekke politifaglige kvaliteter.
Den nylig oppnevnte politimesteren i det nye Trøndelag politidistrikt, Nils Kristian Moe, ga forut for høringsprosessen uttrykk for sitt syn på lokaliseringssted for politidistriktets hovedsete, nemlig at dette burde legges til Trondheim. Moe har i dag har sitt arbeidssted som politimester i Sør-Trøndelag politidistrikt, lokalisert til nettopp Trondheim. Det inngir ikke tillit til prosessen når politimesteren forhåndskonkluderer på denne måten.
I den hurtig utsendte høringsprosessen har Justisdepartementet fastlagt at tids- og kostnadsmessige rammer for reformen som ikke gir mulighet til å vurdere andre lokaliseringssteder enn de eksisterende. På denne bakgrunn er det en fare for at det vil bre seg en oppfatning av at lokaliseringsprosessen er en skinnprosess og hvor endelig resultat er besluttet i forkant uavhengig av hva som måtte framkomme av argumenter og synspunkter. Dette kan føre til at politiets tillit og anskuelse svekkes.
For øvrig har Stjørdal kommune bedt om et møte med justisministeren. Denne henvendelsen er ikke blitt besvart.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Stortinget har, etter forslag fra regjeringen, besluttet at det er Politidirektoratet som skal utrede og beslutte lokalisering av administrasjonssteder i de nye politidistriktene.
Politidirektoratet har gjort et omfattende og godt arbeid med å utarbeide kriterier i tråd med statens retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser, og vurdere ulike alternativer for lokalisering. Politidirektoratet har begrenset utvalget til steder som har et administrasjonssted i dag. Når POD har fått fullmakt til å vurdere og beslutte administrasjonssted, har direktoratet også fått myndighet til å foreta avgrensninger.
Det er ennå ikke fattet beslutning om lokalisering av administrasjonsstedene i de nye politidistriktene. Politidirektoratets forslag til administrasjonssteder har vært på høring, med frist 17. november. Det er kommet inn om lag 250 høringsuttalelser. Jeg er trygg på at Politidirektoratet behandler alle høringsuttalelsene før endelig beslutning fattes i løpet av desember.
Samtidig vil jeg påpeke at flertallet på Stortinget har understreket betydningen av at kompetanse og politikraft spres i det enkelte politidistrikt og ikke bare sentraliseres rundt politimesteren. Det betyr blant annet at det skal være fagmiljøer i politidistriktet som ikke er lokalisert på samme sted som administrasjonsstedet.