Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:284 (2015-2016)
Innlevert: 02.12.2015
Sendt: 02.12.2015
Besvart: 08.12.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap har gjort framlegg om å flytte 110-sentralen i Finnmark til Troms, noko som vil innebera at Finnmark fylke kjem til å stå utan ein fagsentral for brann og redning.
Er justisministeren einig i at dette skal skje, eller vil han stoppe denne samanslåinga?

Begrunnelse

Det nye Finnmark politidistrikt skal bli oppretta i samband med gjennomføringa av den nye politireforma, når Aust-Finnmark politidistrikt og Vest-Finnmark politidistrikt blir slått saman. Framlegget frå DSB om å leggje ned 110-sentralen i Hammerfest vil innebera at Finnmark politidistrikt blir utan ein eigen 110-sentral som opererer i det same geografiske området. Fagmiljøet på Finnmark 110-sentral er kompetent og har folk med brei og lang erfaring. Det er også ei eiga samisk tolketeneste der som er driven av sentralen, som brannsjefane innanfor det samiske forvaltningsområdet set pris på. Det er ofte både samiske og norske stadnamn på stadene i Finnmark, og dei samiskspråklege nyttar ofte det samiske stadnamnet. Då er den eksisterande tolketenesta ein fordel for rask, presis og god kommunikasjon i ulike hastesituasjonar.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: I den vedtatte Nærpolitireformen fremgår at brann- og redningsvesenets nødmeldingstjeneste (110-regionene) skal tilpasses de geografiske grensene til de nye politidistriktene, men samtidig slik at en 110-sentral kan dekke mer enn ett politidistrikt.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven myndighet til å fastsette 110-regionene. Det innebærer at de kan beslutte hvor mange 110-sentraler det skal være, og hvor disse skal ligge innenfor rammen av det som er fastsatt gjennom behandlingen av Nærpolitireformen.
DSB sendte 15.09.15 brev til kommunene i Finnmark hvor det beskrives to mulige løsninger for fremtidig 110-struktur i nord:

1. Etablering av ny 110-sentral samlokalisert med politiets operasjonssentral i Kirkenes.
2. Sammenslåing av 110-regionene for Finnmark og Troms med samlokalisert 110-/112-sentral i nye Troms politidistrikt.

Kommunene i Finnmark har frist til 10.12.2015 for å komme med skriftlige innspill.
DSB har også, i samarbeid med Fylkesmannen, gjennomført et informasjons- og dialogmøte med kommunene i Finnmark om samlokalisering av 110- og 112- sentralene.
Et vedtak som blir fattet av DSB om organisering av 110-tjenesten i Finnmark kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet. Det innebærer at departementet, for å kunne gjøre en uhildet vurdering i en eventuell klagesak, ikke kan eller vil mene noe om organisering av 110-tjenesten i Finnmark på nåværende tidspunkt.