Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:286 (2015-2016)
Innlevert: 02.12.2015
Sendt: 02.12.2015
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 10.12.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Når asylmottakssystemet er i krise, jf. brev fra statsministeren og KS til landets kommuner 16. nov. 2015, og det er enighet om at de som får flyktningstatus med midlertidig oppholdstillatelse skal raskest mulig bli inkludert i det norske samfunnet gjennom bosetting, hvordan er det da mulig å skaffe tilstrekkelig med boliger som gir god inkludering uten at alle kommuner tar sin andel?

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Regjeringen arbeider for at flyktninger som har fått opphold raskest mulig skal bli inkludert i det norske samfunnet. Regjeringen har satt i gang flere tiltak for å bidra til raskere bosetting av flyktninger i kommunene:

•I statsbudsjettet for 2015 er integreringstilskuddet styrket med 50 millioner kroner. Dette er i tillegg til styrkingen på 250 mill. kroner i 2014. Det har ikke vært tilsvarende god dekning siden 2009.
•I RNB for 2015 ble det vedtatt å innføre et ekstra engangstilskudd på til sammen 50 mill. kroner som skal fordeles til kommuner som bosetter flere flyktninger i 2016 enn de ble anmodet om for 2015.
•Ekstratilskuddet til kommuner som bosetter flyktninger som krever særskilt tilrettelegging og stor grad av oppfølging, for eksempel på grunn av helse, uførhet, krigsskader og lignende, er også økt i 2015.
I statsbudsjettet for 2016 foreslår Regjeringen ytterligere tiltak for å øke bosettingen i kommunene (Prop. 1 S (2015-2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 2015-2016):
•Et ekstra engangstilskudd på til sammen 50 mill. kroner til kommuner som i 2016 bosetter flere flyktninger enn de ble anmodet om for 2015.
•Styrke det særskilte tilskuddet ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger med 25 mill. kroner. I tillegg foreslås det å øke det særskilte tilskuddet med 100 000 kroner per enslige mindreårige flyktning som blir bosatt i 2016.
•Styrke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet med 32 mill. kroner. Midlene skal i all hovedsak gå til direktoratets arbeid med å øke bosettingen.
•Øke tilsagnsrammen for tilskudd til utleieboliger med ytterligere 211 mill. kroner utover forslaget i gul bok 2016.
•Styrke bostøtteordningen med 60 mill. kroner. Mange flyktninger kvalifiserer til å motta bostøtte, og de fleste kommunene oppgir at de gjør nytte av ordningen når de bosetter flyktninger.

Bosetting av flyktninger en frivillig oppgave, og det er kommunene som avgjør hvor mange flyktninger de ønsker bosette. Regjeringen mener det er viktig å spille på lag med kommunene. Viljen til å bosette er stor blant kommunene, men ifølge IMDis kommuneundersøkelser er boligmangel et hinder i arbeidet med å bosette flere. Tilskuddet til utleieboliger er et sentralt virkemiddel for å skaffe utleieboliger til flyktninger og vanskeligstilte. Den foreslåtte styrkingen i Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016) betyr at Husbanken neste år kan gi tilsagn for i alt 1 750 utleieboliger, som er 750 flere enn i 2013.
Godt samarbeid mellom staten og kommunene, innenfor avtalen om frivillig bosetting, er avgjørende for å løse utfordringene på en god måte. Dette samarbeidet har gitt resultater. Kort tid etter at jeg tiltrådte som statsråd, ba jeg om at alle kommuner skulle anmodes om å bosette flykninger. Kommunene har gjort en historisk god innsats de siste årene. I 2012 hadde 271 kommuner vedtatt til sammen 6 1 55 bosettingsplasser. Per 30. november 2015 har 379 bosettingskommuner vedtatt over 11 700 bosettingsplasser for 2015, dette er en økning på om lag 90 % siden 2012. Dette viser at kommunene tar ansvar, basert på sine egne vurderinger og muligheter til å løse oppgavene. De kommunene som har god boligsosial politikk, godt samarbeid med næringsliv og frivillige organisasjoner, lykkes i større grad.
IMDi har sendt ut anmodningsbrev til alle landets kommuner, og er i god dialog med kommunene for å øke antall vedtak om bosetting for 2016. Ifølge Nasjonalt utvalg for bosetting vil det være behov for å bosette 18 000 flyktninger i 2016. Per 30. november 2015 har kommunene til sammen vedtatt i overkant av 10 050 bosettingsplasser for 2016. Det vil si at vi fremdeles har et krevende arbeid foran oss. Kommunal- og moderniseringsministeren, KS og jeg arbeider derfor tett sammen for å styrke samarbeidet med alle landets kommuner for å bidra til raskere bosetting i 2016.