Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:290 (2015-2016)
Innlevert: 02.12.2015
Sendt: 03.12.2015
Besvart: 10.12.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Vil justisministeren også be Fremskrittspartiets lokalpolitikere om å stille opp på den dugnaden regjeringen og justisministeren selv mener er helt nødvendig for å løse den krisen mottaksapparatet nå er i?

Begrunnelse

Regjeringen har ved gjentatte anledninger bedt om at kommunene må stille opp på dugnaden for å skaffe flere asylmottaksplasser samt å bosette flere, senest i et møte regjeringen og KS inviterte til den 25. november i år. Ordfører Jon Ivar Nygård i Fredrikstad skriver i et brev til justisministeren at han oppfattet at regjeringen var meget klar på de store utfordringene landet står ovenfor når det gjelder å få etablert mottaksplasser. Justisministeren brukte selv begreper som krise og kollaps om mottaksapparatet. I Fredrikstad forhandler UDI med ny eier av det gamle sykehuset om å etablere asylmottak, mens planleggingen av hvordan bygningene kan utnyttes til ordinære boliger skjer. Dette krever at kommunen innvilger bruksendring, noe Fremskrittspartiets gruppeleder sier at han og hans parti vil gå imot. Han skriver " sentrale myndigheter får finne mottaksmuligheter andre steder, behandle søknader raskt og sende folk ut som ikke skal beskyttes". Etablering av asylmottak skaper ofte uro og motstand hos naboer, og det er denne motstanden Fremskrittspartiets gruppeleder i Fredrikstad spiller på og bruker som begrunnelse for ikke å bidra til at Fredrikstad kan etterkomme anmodningen fra regjeringen.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Regjeringen har jobbet aktivt med å iverksette tiltak for å redusere de høye ankomstene av asylsøkere. Tiltakene vi har iverksatt har vist seg å ha svært god effekt og medført en sterk nedgang. Fra uke 46 hvor vi opplevde de høyeste ankomstene med 2502 asylsøkere, har ankomstene sunket til 363 i uke 49.
Kapasiteten i asylmottakene er likevel svært presset. Selv med nedgangen i asylankomstene de siste ukene, er det behov for å etablere et stort antall ordinære mottaksplasser og plasser i enklere akuttinnkvarteringsløsninger. Per nå benytter Utlendingsdirektoratet (UDI) seg av mange dyre, midlertidige akuttinnkvarteringsplasser som hoteller og lignende. Det er nødvendig å finne rimeligere og mer langsiktige løsninger for disse. Dette er en utfordring som må løses, og kommunene har en viktig rolle i dette.
UDI jobber med å få på plass flere ordinære mottak. Direktoratet har utlyst en ny anbudskonkurranse på 30 000 ordinære mottaksplasser med tilbudsfrist 11. desember.
Det er imidlertid stor risiko for at markedet ikke vil tilby dette antallet plasser. UDI har god erfaring med kommuner som driftsoperatører, og har oppfordret kommunene til å drive asylmottak selv.