Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:293 (2015-2016)
Innlevert: 03.12.2015
Sendt: 04.12.2015
Besvart: 09.12.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Kan statsråden utelukke bruk av tvang overfor de 423 kommunene som ikke har søkt om å slå seg sammen innen fristen 31.12.2015?

Begrunnelse

NRK meldte 03.12.2015 at mindre enn en måned før fristen om å søke om kommunesammenslåing i 2018 har kun fem av landets kommuner gjort nettopp det.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Hovedløpet i kommunereformen går frem mot sommeren neste år. De kommunene som søker om sammenslåing innen 1. juli 2016 kan bli nye kommuner innen 1.1.2020. Etter at kommunene har fattet sine vedtak skal fylkesmennene oppsummere og gi en tilrådning om kommunestrukturen i sitt fylke innen 1. oktober 2016. På bakgrunn av kommunenes vedtak og fylkesmennenes tilrådning vil jeg legge frem en proposisjon om nye kommuner våren 2017.
Regjeringen legger frivillighet til grunn i kommunereformen. Da Stortinget behandlet meldingsdelen i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S (2013-2014)) sa flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, at

"[d]ersom kommuner etter en helhetlig vurdering og etter å ha innhentet synspunkter fra sine innbyggere konkluderer med at sammenslåing ikke er aktuelt på det nåværende tidspunkt, er dette en konklusjon flertallet mener må respekteres. Unntak fra dette frivillighetsprinsippet vil likevel kunne være aktuelt i helt spesielle situasjoner der enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn".

Dette legger jeg til grunn i kommunereformen.
Vi har samtidig ønsket å legge til rette for at kommuner som er raskt ute kan slå seg sammen tidligere. Derfor har vi sagt at kommunene som søker om sammenslåing, fortrinnsvis innen årsskiftet, kan slås sammen ved kongelig resolusjon våren 2016. Det er dette vi har kalt løp 1 i reformen. De kommunene stortingsrepresentanten viser til er blant de kommunene som har jobbet hurtig, og som kan bli nye kommuner innen 1.1.2018.